Bli vår nya ID06 Partner

När du läst, fyllt i och skickat in ackrediteringsansökan om att bli ID06 Partner kommer vi att behandla den och skicka en bekräftelse.

För att bli ID06 Partner behöver du följa en ackrediterings-

process i två steg. I båda ges viss administrativ och teknisk

rådgivning. En avgift tas ut om 10 000 kr ex moms per steg.

Steg 1

 • Din ackrediteringsansökan med avsiktsförklaring skickas till ID06
 • ID06 återkopplar för fortsatt process
 • NDA upprättas
 • ID06 Partnerportal ger åtkomst till teknisk dokumentation
 • Er lösningspresentation, där ID06 ger klartecken för fortsatt process

Steg 2

 • Access till ID06 Betamiljö
 • Efter tester, presentation och om godkännande:
 • Avgifter fastställs och avtal skrivs
 • Access till ID06 Produktionsmiljö, ackrediteringen är då fullföljd

 

 

Ackrediteringsansökan

 • Leverantörsuppgifter:

 • Avsiktsförklaring

 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 50 MB.
  • Vi behandlar era uppgifter strängt konfidentiellt och vid en fortsatt ackrediteringsprocess tecknas ömsesidigt sekretessavtal (NDA)
  • Ackrediteringsförbindelse:

   Undertecknad har genom min ID06 Ackrediteringsansökan, tagit del av och är väl införstådd med de regler och åtaganden, vilka i detalj framgår av ID06:s Standard och därtill refererande dokument, som min ansökan medför. Jag är medveten om att information om företaget kommer att läggas ut på www.ID06.se. Det är min skyldighet att endast leverera produkter eller tjänster inom ramen för ID06 som omfattas av denna ackreditering.

   Ändras någon av de uppgifter som intagits i min ansökan om ackreditering, förbinder jag mig att till ID06 AB ofördröjligen insända uppgift härom. Skulle min ackreditering upphöra, förbinder jag mig att omedelbart upphöra att använda handlingar, brevpapper, skyltar m.m. som i någon form anger min ackreditering samt återsända erhållet ackrediteringsbevis till ID06 AB. Jag förbinder mig att betala den fastslagna årliga ackrediteringsavgiften i tid på sätt som föreskrivs av ID06 AB.

   Jag är slutligen medveten om att skrivelser tillsända mig under av mig anmäld adress skall anses ha nått mig med normal postgång.
  • Bekräftande av ansökan och förbindelse:

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ