elevID06

Elever och lärare som vistas på en ID06-ansluten byggarbetsplats, exempelvis i samband med praktik eller studiebesök, måste bära personliga ID06-kort. ElevID06 AB arbetar för att underlätta hanteringen och beställningen av ID06-kort för lärare och elever. Syftet är att få elever att se ID06-kortet som en naturlig del av arbetsplatsen samt att det är en säkerhetsåtgärd för eleverna som är ute på arbetsplatser runtom i Sverige.

Hur fungerar elevID06?

Kärnverksamheten i ID06 AB är att säkert identifiera arbetsgivaren och den anställde samt att säkerställa arbetsgivarsambandet. Elever i utbildningssystemet har ingen arbetsgivare och kan därför inte utrustas med reguljära ID06-kort. För att ändå kunna vara del av ID06-systemet har ID06 AB bildat det helägda dotterbolaget elevID06 AB vars enda uppgift är att vara fiktiv arbetsgivare åt alla elever och lärare i Sverige som behöver tillträde till arbetsplatser där närvaroregistrering ska ske. elevID06 AB är således unikt då det är det enda företaget som kan utge och förvalta elevID06-kort.

För att ansluta en skola till elevID06 behöver en lärare a eller administratör på skolan genomföra en registrering. Läraren eller administratören registrerar först ett eget konto för att sedan skicka in en anmälningsansökan om skolan genom elevID06-portalen. Efter att ansökan är hanterad kommer läraren att få tillgång till sitt konto hos elevID06. När skolan är ansluten kan läraren påbörja beställningarna av elevID06-kort.

Till skillnad från ID06 kortbeställningar så sker kortbeställningen för elevID06-kort direkt i elevID06-portalen.