About ID06

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

ID06-systemet baseras på tre grundläggande principer:

 1. Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.
 2. Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.
 3. Arbetsgivarsamband mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet.

ID06 AB bildades den 1 oktober 2016 genom att ID06-verksamheten överfördes från Sveriges Byggindustrier till ett fristående, icke vinstdrivande bolag.

Drygt 70.000 företag har redan anslutit sig till ID06-systemet för en sund och säker byggbransch. Under 2018 ökar vi säkerheten och funktionaliteten ytterligare genom en uppgraderad kortstandard och flera nya tjänster.

 

GDPR och Avtal

Här kan du läsa om GDPR och Avtal.

ID06, systemet för elektronisk personalliggare i alla branscher

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på arbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar. Vårt uppdrag är att vidareutveckla ett tillförlitligt system för säkra arbetsplatser, sund konkurrens på lika villkor och anpassning till nya lagar och regler.

ID06-systemet är uppbyggt av flera delar som tillsammans skapar tryggare och säkrare arbetsplatser:

 • Ett personligt ID06-kort som är obligatoriskt för alla som vistas på en ID06-ansluten arbetsplats.
 • Läsarutrustning (kortterminaler) eller mobilappar för in- och utregistrering i arbetsplatsens personalliggare. Alla registreringar krypteras och har spårbara loggar.
 • Ett elektroniskt system för personalliggare, som uppfyller lagkraven från 1 januari 2016.
 • Ett centralt spärregister för högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet.
 • ID06 förs vidare i entreprenadavtalen via Allmänna bestämmelser.
 • ID06 möjliggör för alla branscher att använda ett gemensamt system.
 • En databas för yrkesrelaterade utbildningsbevis, ID06 Kompetensdatabas, startades i april 2017.
 • ID06 är ett konkurrensneutralt system. Leverantörer av personalliggare, läsare, applikationer eller kort kan ansöka om ackreditering och prövas mot ID06 Standard.

 

Genom ackreditering av leverantörerna säkerställs att:

 • Personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt enligt GDPR.
 • Kraven enligt lagen om elektronisk personalliggare uppfylls.

Datainspektionen anser att ID06 hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. Datainspektionens yttrande 2007 och 2013

 

 

Personalliggare i byggbranschen

Sedan den 1 januari 2016 är det obligatoriskt med elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatser i Sverige. Alla företag och personer som deltar i byggverksamheten ska registreras i personalliggaren. Syftet med lagen är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

ID06-systemet uppfyller de krav som ställs i lagen och erbjuder branschanpassad utrustning för elektronisk personalliggare. Kontakta våra partners för att hitta en lösning som passar dina behov.

Skatteverket får göra oanmälda arbetsplatsbesök för att kontrollera att lagen följs. Myndigheten har en bra informationssida för dig som vill veta mer om personalliggare i byggbranschen. Där hittar du exempelvis information om byggherrens skyldigheter, entreprenörens skyldigheter samt vanliga frågor och svar.

ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning

ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen samt kunna koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 består av olika tekniska system från olika ackrediterade leverantörer som uppfyller vissa standarder och funktioner. ID06-hanteringen på en arbetsplats innebär således att samtliga aktörer, oavsett inbördes avtalsförhållanden, använder samma system för olika gemensamma ändamål. ID06 kan användas för att fullgöra olika funktioner, såsom närvarokontroll enligt skatteförfarandelagen (elektronisk personalliggare), kontroll av obligatoriska eller avtalade utbildningskrav samt inpasserings- och låsfunktioner. Krav och funktioner på arbetsplatsen regleras i vid var tid gällande lag och författning samt i övriga kontraktshandlingar på arbetsplatsen. En korrekt tillämpning av dessa regler och systemet är således av väsentlig betydelse för verksamheten på arbetsplatsen.

ID06 – General provisions on identity requirements and electronic contractor registration

The ID06-system makes it easy to identify people at the workplace, and to connect each person to an employer. ID06 consists of various technical systems from a range of accredited suppliers that fulfill certain standards and purposes. The implementation of ID06 at a workplace therefore entails that all players, regardless of their mutual contractual relations, apply the same system for a range of common goals. ID06 can be for various purposes, such as attendance records in accordance with the Tax Procedure Act (electronic contractor register), the inspection of compulsory or contracted training requirements, and for access and locking control. Workplace requirements and activities are covered by currently applicable laws and regulations, as well as other workplace agreements. The proper application of these regulations and the system is therefore of major significance for the activities conducted at the workplace.

In the event of any obscurity or fault, the Swedish edition shall have precedence.

Nytt ID06-avtal för Användarföretag

Här är det uppdaterade avtalet för Användarföretagen som vill ansluta sig till ID06-systemet.
Avtalet ersätter tidigare anslutningsavtal och reglerar kommande GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018. Avtalet reglerar även funktionaliteten enligt det uppgraderade ID06-systemet. Om du som företag vill kunna ansluta dig till ID06 och kunna beställa ID06-kort måste du godkänna detta avtal innan du kan beställa kort hos din ID06-kortleverantör. Du godkänner avtalet i samband med att du ansluter företaget. Även om du idag redan är ansluten och kund hos en kortleverantör måste du från och med våren 2018 uppdatera din anslutning för att kunna beställa den nya generationens ID06-kort. Mer information om anslutning av företag och beställning av ID06-kort kommer presenteras under våren. Har du frågor kring anslutning av företag kan du kontakta support@id06.se

Avtal för Användarföretag

För dig som upphandlar byggtjänster

Som professionell byggherre eller beställare kan du motverka svartarbete genom att alltid kräva ID06 när du upphandlar bygg- och anläggningsentreprenader.

Så här säkerställer du att ID06 tillämpas i entreprenaden genom upprättande av administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12:
• Vid upphandling av utförandeentreprenad anger du under AFC.343 och för totalentreprenad under AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06: ”För entreprenaden gäller ID06.” Bifoga gärna ID06 Allmänna bestämmelser eller hänvisa till den här webbplatsen där de finns att ladda ner kostnadsfritt.

• Under övriga handlingar AFB.22 bör du dessutom notera: ”För entreprenaden gäller ID06” och att villkor framgår av ID06 Allmänna bestämmelser som då bifogas. För blivande underentreprenörer anges samma text under AFB.222 Förfrågningsunderlag för blivande underentreprenörer.

Överlåtelse av ansvar för elektronisk personalliggare

Som byggherre kan du under vissa förutsättningar överlåta ansvaret för elektronisk personalliggare till en entreprenör. Observera att ansvaret endast kan överlåtas till en generalentreprenör, oavsett om det gäller en utförandeentreprenad (AB 04) eller en totalentreprenad (ABT 06).