26 mar 2018

ID06-rapporten Ackumulerad tid på organisationsnummernivå

ID06-rapporten har funnits sedan hösten 2013 i de ackrediterade leverantörernas system. Vår uppfattning är dock att den har använts sparsamt. Vi märker nu att uppdragsgivare i en större utsträckning har börjat använda sig av rapporten. Detta föranleder oss att ge vissa förtydliganden i hur rapporten ska användas.

Syftet med rapporten är att skapa ett verktyg för att motverka osanna intyganden samt försvåra bulvanfakturering genom ökad transparens.
Genom ID06-rapporten är det möjligt att kontrollera om antalet timmar som registrerats på ett organisationsnummer står i rimlig proportion till antalet fakturerade timmar och att en faktura kommer från samma organisationsnummer för vilken den upparbetade tiden på byggarbetsplatsen registrerats.
För att en jämförelse av registrerad och fakturerad tid ska bli korrekt, krävs dock en kommunikation mellan avsändaren och mottagaren av fakturan. De antal timmar som registrerats på byggarbetsplatsen behöver nämligen inte vara lika med antalet nerlagda arbetstimmar enligt fakturan. Exempelvis är tider för förberedelse, materialinköp och tillverkningsarbete utanför byggarbetsplatsen inte medräknad i den tid som ID06-rapporten anger.
En annan källa till avvikelser kan vara att enskilda personer förbisett att registrera in sig trots att de varit på byggarbetsplatsen. Det är därför viktigt att det sker en dialog kring eventuella avvikelser och att respektive part får ta del av ID06-rapporten för att kunna få möjlighet att verifiera och kommentera konstaterade avvikelser.
Även avvikelser åt andra hållet kan förekomma, innebärande att antalet registrerade timmar överstiger antalet fakturerade timmar. En förklaring till detta kan vara att enskilda individer förbisett att registrera ut sig när man lämnat arbetsplatsen eller använts sig av s.k. automatutcheckning. Det kan även vara en indikation, vid denna typ av avvikelse, på att det förekommer lönedumpning, innebärande att man inte kan redovisa korrekt antal registrerade timmar i en faktura då detta skulle kunna härledas till avsevärt felaktiga löner.

ID06 ser det som viktigt att verka för sund konkurrens genom transparens samt ordning och reda på landets byggarbetsplatser.
ID06 inhämtade år 2013 ett yttrande från Datainspektionen (DI) (diarienummer 377–2013) avseende ID06-rapporten. I yttrandet berördes bl.a. frågan huruvida tidssummeringar på organisationsnummernivå och individnivå var förenligt med personuppgiftslagen. DI konstaterade i yttrandet att entreprenörer har ett intresse av att kunna kontrollera fakturerad arbetstid med den registrerade tiden i ID06-systemet. DI ställde sig dock frågade till om denna kontroll behövde ske med hjälp av uppgifter på individnivå och menade att det borde vara tillräckligt att få tillgång till och använda den sammanlagda rapporterade tiden från en underentreprenörs samtliga anställda.
Mot bakgrund av DIs yttrande, har ID06 utformat ID06-rapporten så att det endast är möjligt att erhålla ackumulerad tid på organisationsnummernivå enligt följande:
• Ackumulerad tid/vald tidsperiod
• Organisationsnummer
• Företagsnamn
• Markering för antal personer per dag på byggarbetsplatsen

Allmänna bestämmelser för anslutning av Användarföretag till ID06-systemet reglerar i punkten 4.2.5 vad som gäller avseende ID06-rapporten ”Ackumulerad tid på organisationsnummernivå”:
”I syfte att motverka osanna intyganden samt bulvanfakturering äger ID06-ansvarig och Användarföretag rätt att sammanställa en lista över ackumulerad tid på organisationsnummernivå inom arbetsplatsen för det egna Användarföretaget samt de Användarföretag man har ett kontraktsförhållande med. Av sådan lista får inga personuppgifter eller in- eller utloggningstider framgå. ID06-ansvarig är skyldig att, när så påtalas av Användarföretag, bistå Användarföretag på arbetsplatsen med möjligheten att skapa sådan lista. Listan får inte användas för några andra än i denna punkt 4.2.5. angivna syften.”
Innebörden av Allmänna Bestämmelser, punkten 4.2.5, är att samtliga företag på en arbetsplats äger rätt att begära ut en ID06-rapport för de underentreprenörer, i entreprenörskedjan, med vilka man har ett kontraktsförhållande.
Såsom ovan påpekats, bör följande särskilt påpekas avseende den information som ges i ID06-rapporten:
• Rapporten ger den sammanlagda tiden som arbetstagare för ett organisationsnummer har varit inregistrerade på en arbetsplats.
• Rapporten anger inte förberedelsetider och andra arbetsuppgifter som genomförts utanför arbetsplatsen och som ska räknas med i fakturerande tid.
• Rapporten kan indikera att lönedumpning sker om registrerade timmar kraftigt överstiger fakturerat antal timmar.