11 maj 2017

Lagstiftning och verktyg för sund konkurrens

Under året anordnar ID06 AB ett antal seminarier om lagstiftning och verktyg för sund konkurrens. Den 27 april hade turen kommit till Malmö.
VD Peter Löfgren inledde med en genomgång av hur lagen om personalliggare i byggbranschen har fungerat – blev det lätt att göra rätt?

Efter drygt ett år med personalliggare kan man konstatera att det finns brister i lagstiftningen som behöver åtgärdas för att nå målbilden, nämligen att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen. Lagen kan vara svår att tillämpa när det gäller byggserviceverksamhet och anläggningsverksamhet samt när man har inhyrd personal och praktikanter. Dessutom har byggherrens möjlighet till överlåtelse närmast blivit praxis, vilket inte var tanken från början.

Det slarvas för mycket med den personliga dagliga in- och utloggningen, vilket resulterar i dyra och helt onödiga kontrollavgifter. Företagen upplever att Skatteverket letar “teknikmisstag i det vita arbetet” i stället för att kontrollera svartarbete på oanmälda byggarbetsplatser, samt att myndigheten inte använder sig av möjligheten till befrielse från kontrollavgift (helt eller delvis) tillräckligt ofta. Dessutom uppfattas Skatteverkets e-tjänst för bygganmälan som ofullständig.

Eftersom ID06-systemet är konkurrensneutralt och ackrediterar flera leverantörer, finns det många olika tekniska lösningar för elektroniska personalliggare, vilket kan krångla till det för användarna. Inte minst för underentreprenörer som måste hålla reda på en stor mängd olika appar sin mobiltelefon.

Efter att ha redogjort för problembilden gick Peter Löfgren vidare till förslag på lösningar. Han konstaterade bland annat att Skatteverket och branschens aktörer måste adressera politiken gemensamt med en åtgärdslista för ökat infriande av den ursprungliga målbilden. Samtidigt borde arbetsmarknadens parter öka sin aktiva samverkan för att lagen ska fungera i praktiken. ID06 utvecklas nu för att bland annat underlätta företagens hantering av personalliggare på ett effektivt och säkert sätt. Företagen behöver se den pågående digitaliseringen som en möjlighet, samt öka sin kunskap om personuppgiftslagen (PUL) och EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018.

ID06 växer och utvecklas

GDPR fick en egen punkt på programmet eftersom denna lagstiftning påverkar alla företag och även ID06, som hanterar en stor mängd personuppgifter. I dagsläget är 62.000 företag anslutna till ID06 och det finns 650.000 aktiva behörighetskort. GDPR liknar PUL i många avseenden men kraven på bland annat informationssäkerhet och individens rättigheter förstärks ytterligare. Peter Löfgrens budskap till publiken i Malmö var tydligt:
– Börja inventera redan nu, vilka personuppgifter samlar ni på er och hur hanterar ni dem på ert företag och i er verksamhet? Anmäl er till en introduktionsutbildning i GDPR!

Just nu pågår en omfattande utveckling för att kvalitetssäkra hela ID06-systemet, dess anslutna företag och individuppgifter. Utvecklingsarbetet utgår från principen om att GDPR, tillgänglighet och säkerhet är överordnat allt annat inom ID06 och har delats upp i tre strategiska projekt:

  • ID06 Molnet
  • ID06 Portalen
  • ID06 Kortstandard 2.0

Varje projekt innehåller flera nya funktioner som underlättar företagens vardag och det mesta planeras vara klart till början av 2018. En annan nyhet inom ID06, som redan lanserats, är ID06 Kompetensdatabas. Läs mer om den på www.id06kompetensdatabas.se

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Seminariet avslutades med en kort information kring lagförslaget om arbetsgivardeklaration på individnivå. Det innebär att arbetsgivare ska redovisa utbetald lön och avdragen skatt per anställd till Skatteverket varje månad. Samtidigt slopas den årliga kontrolluppgiften, vilket förenklar för företagen. Lagen träder i kraft den 1 juli 2018 för företag som i dag för personalliggare och har fler än 15 anställda. Från och med den 1 januari 2019 omfattas samtliga arbetsgivare av den nya lagen. Peter Löfgren välkomnar lagstiftningen eftersom den ger personalliggarna “verkligt bett” och ökar Skatteverkets möjligheter till effektiv skattekontroll.