Kortet

I oktober 2018 lanserar ID06 en ny, säker kortstandard för såväl fysiska som Mobilt ID06-kort. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på landets byggarbetsplatser.

 

Viktiga datum att hålla koll på:

  • 20 oktober 2018 är startdatum för att beställa ID06-kort 2.0.
  • 1 april 2019 är sista dagen att beställa ID06-kort med den gamla kortstandarden.
  • 20 juni 2019 upphör gamla kortstandarden att gälla och då spärras samtliga kort av den gamla standarden (även om det tryckta datumet på kortet anger ett senare datum).

ID06-kort LoA 2 ersätter det nuvarande standardkortet, vilket på sikt kommer att fasas ut ur ID06-Systemet. För att kunna beställa det nya ID06-kortet krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID eller pass. Detta sker i samband med kortbeställning via din kortleverantör. Samtidigt kontrolleras att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.

 

Det nya ID06-kortet bygger på en säkrare teknisk plattform och är utan EM-chip, för att minska sårbarheten för bedrägeri. Tekniken möjliggör tvåfaktorsautentisering eftersom kortinnehavaren även får en personlig PIN-kod. Det innebär också att företag kan uppgradera säkerheten på hela eller utvalda delar av arbetsplatsen såsom kontor, arbetsbodar och andra utrymmen där man förvarar värdefull utrustning. Kontakta din applikationsleverantör för att ta reda på hur nya tekniken påverkar funktionaliteten hos din befintliga ID06-utrustning samt vilka nya funktioner som erbjuds. Det är inte tillåtet att klistra på något på kortet, dels så förändrar det kortets utseende men det kan även försämra kortets funktioner.

 

Mobilt ID06-kort

ID06 har även utvecklat en säker applikation för ett Mobilt ID06-kort med LoA2-nivå. Det mobila kortet kan jämföras med ett mobilt BankID och har samma grundfunktioner som det fysiska kortet. Det kan alltså användas för registrering i elektroniska personalliggare samt för in- och utpassering på arbetsplatsen. Funktioner kopplade till det mobila kortet utvecklas av ID06 applikationsleverantörer.

Att spärra ett ID06-kort

För att förhindra otillbörlig användning ska ID06-kort alltid spärras när:

  • Kortet har blivit stulet eller försvunnit.
  • Kortet har blivit förstört eller fungerar inte längre.
  • Kortinnehavaren slutar på företaget.

Kontakta din kortleverantör för att spärra ett ID06-kort. Om du inte vet vilken kortleverantör som är aktuell kan du jämföra ackrediteringskoden som inleder kortnumret med vår partnerlista. Om kortet inte finns tillgängligt så hittar du kortnumret på kortkvittensen som du fick i samband med kortleveransen.

Årsavgift för anslutning till ID06-systemet (från 2018-04-01)

Antalet aktiva kort Pris per år/företag
0-10 500 kr
11-50 1 000 kr
51-100 2 000 kr
101-250 3 000 kr
251-1 000 5 000 kr
Över 1 000 10 000 kr

Årsavgift ID06-kort (Mobilt ID06-kort ingår)

ID06-kort (dagens kort): 80 kr/st
ID06-kort LoA 2 (lanseras under 2018): 80 kr/st

Beställning och fakturering av kort, applikationer och kortläsare görs fortsatt via ID06 partners.

Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr/år där kortavgiften ingår i årsavgiften.

Räkneexempel 
För ett företag med 10 aktiva ID06-kort blir avgiften till ID06 AB 500 kr + 800 kr = 1300 kr/år eller 130 kr per anställd och år. Det motsvarar cirka 40 öre per dag och anställd.

Följande funktioner ingår i årsavgiften:

• Möjlighet att beställa ID06-kort. ID06-kortet används för inpassering på arbetsplatser som använder ID06-systemet och är kopplat till närvaroregistrering i elektroniska personalliggare. Under 2018 lanseras en nytt, säkrare ID06-kort med hög tillitsnivå (LoA 2).
Nyhet!* Möjlighet att beställa Mobilt ID06-kort. Det Mobila ID06-kortet är en säker applikation som kan användas för många olika funktioner. Bland annat visas kompetenser som ligger i ID06 Kompetensdatabas kopplat till individen.
• ID06 Kompetensdatabas. En funktion för att digitalisera behörigheter och utbildningsbevis samt koppla dem till ID06-kortet. Det underlättar kontrollen av utbildningsbevis på arbetsplatsen, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks. I avgiften ingår läsbehörighet för arbetsgivare.
Nyhet!* ID06 Bolagsdeklaration. Ett automatiserat verktyg som gör det enklare för köpare av byggtjänster att kontrollera och upptäcka oseriösa aktörer i leverantörsleden.
Nyhet!* Mitt ID06. En funktion där företag och individer kan kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade i ID06-systemet. Företag får också tillgång till sin samlade personalliggarinformation där all data finns med oavsett vilken byggarbetsplats man varit på. Systemet är GDPR-säkrat.

* Denna funktion är inte tillgänglig idag men kommer att lanseras under 2018.

Vad gör ID06 med de pengar som kommer in via avgifterna?

ID06 AB är ett icke vinstdrivande företag vars avgifter ska täcka utvecklings- och driftkostnader utan bidrag från ägarna. ID06 uppdrag är att skapa förutsättningar för sund konkurrens, hållbart företagande och säkra arbetsplatser.
ID06-systemet uppdateras löpande inför nya lagar och regler.

När börjar de nya avgifterna att gälla?

• Årsavgiften för anslutning till ID06-systemet börjar gälla från och med 1 april 2018 och kommer att faktureras av ID06 AB en gång om året.
• Årsavgiften för ID06-kort börjar gälla från och med 1 april 2018 och kommer att faktureras av ID06 AB kvartalsvis.

När måste jag ha ett ID06-kort enligt den nya standarden?

I och med att vi byter system för anslutning av företag och individer till en hög tillitsnivå (LoA 2) samt inför säkrare teknik i ID06-kortet behöver alla företag beställa det nya kortet. Från och med den 20’e juni 2019 kommer enbart de nya ID06-korten med högre säkerhet och tillitsnivå att gälla, alla gamla kort kommer att spärras automatiskt.

  • 20 oktober går det att beställa ID06-kort enligt ny standard
  • 1 april 2019 är sista dagen för att beställa ID06-kort enligt gamla standarden
  • 20 juni 2019 upphör alla gamla kort att gälla. (även om det tryckta datumet på kortet anger ett senare datum)

ElevID06

Elever och lärare som är på en ID06-ansluten arbetsplats måste ha egna, personliga ID06-kort. Oavsett om det gäller praktik, studiebesök eller annan utbildningsrelaterad arbetsplatsbesök.

Precis som alla andra på arbetsplatsen, så ska även elever som har fyllt 16 år, och lärare ha kort. Dels för deras egna säkerhet, men också för att kunna bokföra deras närvaro. Läs mer här.

Information till användarföretag i samband med beställning av ID06-kort

De personuppgifter om ditt företags anställda som du registrerar hos din kortleverantör i samband med beställning av ID06-kort överförs till ID06 AB (”ID06”), som är personuppgiftsansvarig för all behandling i samband med utfärdande och hantering av ID06-kort. Kortleverantörens roll är att ge ut ID06-kort enligt krav och instruktioner från ID06 och kortleverantören får endast behandla de personuppgifter om dina anställda som du registrerar för utfärdande av ID06-kort i rollen som personuppgiftsbiträde till ID06.

Före din beställning av ID06-kort har ditt företag ingått avtal med ID06 avseende anslutning till ID06-systemet. Detta avtal reglerar ditt företags relation till ID06. Kortleverantören har också ingått ett avtal med ID06 som reglerar dess roll som ackrediterad kortleverantör inom ID06-systemet.

ID06-ackrediteringen innehåller krav och instruktioner om de regelverk och standarder som kortleverantören har att följa vid utfärdande av ID06-kort.

För ID06 är det av yttersta vikt att ID06-kortet håller hög kvalitet och tillförlitlighet. Därför har ID06 lanserat en säker, tillförlitlig och högkvalitativ kortstandard. För att den höga säkerhetsnivån ska kunna hållas måste ID06s regelverk för ID06-kort följas i alla delar och dina anställdas personuppgifter behandlas enligt detta regelverk. Detta är också skälet till att ID06 måste kunna bestämma hur, och för vilka ändamål, de personuppgifter som är kopplade till ID06-kortet behandlas inom systemet och därmed vara personuppgiftsansvarig för behandlingen. För mer information om behandlingen av personuppgifter inom ID06-systemet hänvisas till ID06s integritetspolicy.