Kortet

I oktober 2018 lanserade ID06 en ny, säker kortstandard för såväl fysiska som Mobilt ID06-kort. Den nya kortstandarden har en högre tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på landets arbetsplatser.

ID06-kort LoA 2 ersätter det nuvarande standardkortet, vilket på sikt kommer att fasas ut ur ID06-Systemet. För att kunna beställa det nya ID06-kortet krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID eller pass. Detta sker i samband med kortbeställning via din kortleverantör. Samtidigt kontrolleras att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.

 

Det nya ID06-kortet bygger på en säkrare teknisk plattform och är utan EM-chip, för att minska sårbarheten för bedrägeri. Tekniken möjliggör tvåfaktorsautentisering eftersom kortinnehavaren även får en personlig PIN-kod. Det innebär också att företag kan uppgradera säkerheten på hela eller utvalda delar av arbetsplatsen såsom kontor, arbetsbodar och andra utrymmen där man förvarar värdefull utrustning. Kontakta din applikationsleverantör för att ta reda på hur nya tekniken påverkar funktionaliteten hos din befintliga ID06-utrustning samt vilka nya funktioner som erbjuds. Det är inte tillåtet att klistra på något på kortet, dels så förändrar det kortets utseende men det kan även försämra kortets funktioner.

 

Mobilt ID06-kort

ID06 har även utvecklat en säker applikation för ett Mobilt ID06-kort med LoA2-nivå. Det mobila kortet kan jämföras med ett mobilt BankID och har samma grundfunktioner som det fysiska kortet. Det kan alltså användas för registrering i elektroniska personalliggare samt för in- och utpassering på arbetsplatsen. Funktioner kopplade till det mobila kortet utvecklas av ID06 applikationsleverantörer.

Medborgare från följande länder kan beställa ID06-kort 2.0

 • Albanien
 • Bosnien/Hercegovina
 • Bulgarien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Georgien
 • Island
 • Lettland
 • Litauen
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Norge
 • Polen*
 • Portugal
 • Rumänien
 • Ryssland
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Ukraina
 • Vitryssland

* Polska enskilda bolag kan ansluta sig men inte beställa nya ID06-kort

Länder vi stödjer där företag kan ansluta sig till det nya ID06-systemet:

 • Bulgarien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen*
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

* Polska enskilda bolag kan ansluta sig men inte beställa nya ID06-kort

 

 

ID06-kort för EU/EES medborgare – Tredjelandsmedborgare – Asylsökanden

ID06-kort 2.0 för EU/EES medborgare
ID06-card 2.0 for EU/EEA citizen

ID06-kort 2.0 för tredjelandsmedborgare
ID06-kort 2.0 for third country citizens

ID06-kort 2.0 för asylsökande med LMA-kort
ID06-card 2.0 for asylum seekers with LMA cards

Utländska medborgare anställda i utländskt företag – regler för utfärdande av ID06-kort

• Individer från ett EU/EES land med ett A1* intyg men utan samordningsnummer* anställda av ett utländskt företag får ID06-kort utfärdat med giltighetstid för max 6 månader under en 12 månaders period.
• Individer från ett EU/EES land med A1 intyg och samordningsnummer anställda av ett utländskt företag får ID06-kort utfärdat med giltighetstid i max 24 månader eller max A1 intygets längd.
• Individer från ett tredjeland med A1 intyg och utländskt arbets- och uppehållstillstånd utfärdat i ett EU/EES land anställda i ett utländskt företag från samma land får ID06-kort utfärdat med giltighetstid på max 3 månader.

* Utan samordningsnummer kan individ från EU/EES land anställd av utländskt företag arbeta i Sverige under som mest 183 dagar (sex månader) under en 12 månaders period – A1 intyg erfordras för utländska medborgaren anställda i utländskt företag.

Foreign nationals employed in foreign company – rules for issuing ID06 cards

• Individuals from an EU/EEA country with an A1 * certificate but without a coordination number * employed by a foreign company may receive ID06 cards issued with validity for a maximum of 6 months during a 12 month period.
• Individuals from an EU/EEA country with A1 certificate and coordination number employed by a foreign company may receive ID06 cards issued with a validity period of max. 24 months or a maximum of A1 certificate length.
• Individuals from a third country with A1 certificate and a foreign work and residence permit issued in an EU/EEA country employed by a foreign company from the same country may receive ID06 cards issued with a validity of maximum 3 months.

* Without a coordination number, an individual from the EU/EEA country employed by a foreign company can work in Sweden for a maximum of 183 days (six months) during a 12 month period – A1 certificate is required for foreign nationals employed in a foreign company.

Utländska medborgare anställda i svenskt företag – regler för utfärdande av ID06-kort

• Individer från ett EU/EES land utan ett samordningsnummer anställda av ett svenskt företag får ID06-kort utfärdat till sig för max 6 månader*
• Individer från ett EU/EES land med ett samordningsnummer anställd av ett svenskt företag får ID06-kort utfärdat med giltighetstid upp till 5 år.
• Individer från ett tredjeland med svenskt arbets- och uppehållstillstånd och samordningsnummer anställda i svenskt företag får ID06-kort utfärdat med samma giltighetstid som det svenska arbets- och uppehållstillståndet.

*Nytt ID06-kort får inte efter den 6 månaders perioden beställas till personen av svenskt företag utan att ett person- eller samordningsnummer finns – Det gäller även om personen tar ny anställning i ett annat svenskt företag.

Foreign citizens employed in Swedish company – rules for issuing ID06 cards

• Individuals from an EU/EEA country without a coordination number employed by a Swedish company may receive ID06 cards issued to them for a maximum of 6 months *
• Individuals from an EU/EEA country with a coordination number employed by a Swedish company may receive ID06 cards issued with validity up to 5 years.
• Individuals from a third country with a Swedish work and residence permit and coordination number employed in a Swedish company may receive ID06 cards issued with the same period of validity as the Swedish work and residence permit.

* New ID06 card may not be ordered to the person by a Swedish company after the 6 month period without a personal or coordination number available – This also applies if the person takes new employment with another Swedish company.

Årsavgift för anslutning till ID06-systemet (från 2018-04-01)

Antalet  kort Pris per år/företag
0-10 500 kr
11-50 1 000 kr
51-100 2 000 kr
101-250 3 000 kr
251-1 000 5 000 kr
Över 1 000 10 000 kr

Årsavgift ID06-kort (Mobilt ID06-kort ingår)

ID06-kort (dagens kort): 80 kr/st
ID06-kort LoA 2 (lanseras under 2018): 80 kr/st

Beställning och fakturering av kort, applikationer och kortläsare görs fortsatt via ID06 partners.

Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr/år där kortavgiften ingår i årsavgiften.

Räkneexempel 
För ett företag med 10 stycken ID06-kort blir avgiften till ID06 AB 500 kr + 800 kr = 1300 kr/år eller 130 kr per anställd och år. Det motsvarar cirka 40 öre per dag och anställd.

Är du inte längre intresserad av att vara ansluten till ID06-systemet måste du själv avsluta anslutningen för att undvika fler fakturor i framtiden. Detta gör du genom att kontakta oss via mejl till faktura@id06.se alternativt på telefonnummer 010 480 92 00 knappval 2. Observera att fakturan kommer skickas vidare till inkasso om du bortser från att betala den.

Följande funktioner ingår i årsavgiften:

 • ID06-kort.
  Ett nytt, säkrare ID06-kort med hög tillitsnivå (LoA 2). ID06-kortet används för inpassering på arbetsplatser som använder ID06-systemet och är kopplat till närvaroregistrering i elektroniska personalliggare.
 • ID06 Kompetensdatabas.
  En funktion för att digitalisera behörigheter och utbildningsbevis samt koppla dem till ID06-kortet. Det underlättar kontrollen av utbildningsbevis på arbetsplatsen, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks. I avgiften ingår läsbehörighet för arbetsgivare.
 • ID06 Bolagsdeklaration.
  En funktion som gör det enklare för köpare av byggtjänster att kontrollera och upptäcka oseriösa aktörer i leverantörsleden. Funktionen lanseras successivt under 2019.
 • Mitt ID06.
  En funktion där företag och individer kan kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade i ID06-systemet. Företag får också tillgång till sin samlade personalliggarinformation där all data finns med oavsett vilken byggarbetsplats man varit på.
 • Mobilt ID06-kort. (under utveckling)
  Det Mobila ID06-kortet är en applikation som kan användas för många olika funktioner. Bland annat visas kompetenser som ligger i ID06 Kompetensdatabas kopplat till individen. Funktionen är under uppbyggnad.

Vad gör ID06 med de pengar som kommer in via avgifterna?

ID06 AB är ett icke vinstdrivande företag vars avgifter ska täcka utvecklings- och driftkostnader utan bidrag från ägarna. ID06 uppdrag är att skapa förutsättningar för sund konkurrens, hållbart företagande och säkra arbetsplatser.
ID06-systemet uppdateras löpande inför nya lagar och regler.

 

När börjar de nya avgifterna att gälla?

• Årsavgiften för företagets anslutning till ID06-systemet faktureras av ID06 AB en gång om året.
• Årsavgiften för ID06-kort faktureras av ID06 AB kvartalsvis.

 

När måste jag ha ett ID06-kort enligt den nya standarden?

I och med att vi byter system för anslutning av företag och individer till en hög tillitsnivå (LoA 2) samt inför säkrare teknik i ID06-kortet behöver alla företag beställa det nya kortet. Detta innebär att beställning av den nya generationens ID06-kort med LoA 2-nivå alltjämt gäller för företag och personer där det idag finns tekniskt systemstöd. För företag och personer där tekniskt systemstöd saknas kvarstår möjligheten att beställa den gamla generationens ID06-kort.

21 januari 2020 upphör alla gamla ID06-kort att gälla. (även om det tryckta datumet på kortet anger ett senare datum)

Krav på fotografi till nya ID06-kortet 2.0

Då ID06-kortet är en identitetshandling gäller samma regler som på ett pass- eller körkortsfoto.

-Fotot skickas in i ett exemplar i formatet .png eller .jpg och ska inte vara äldre än sex månader.
-Ansiktet ska vara avbildat rakt framifrån med hela ansiktet synligt.
-Närbild på huvudet och övre delen av axlarna så att huvudet upptar 70-80% av fotografiet.
-Båda ögonen ska vara helt synliga och pupillerna ska synas tydligt. Blicken ska vara riktad mot kameran.
-Fotografiet ska ha god skärpa. Skärpan ska ligga i pupillen. Reflexer får inte synas i glasögon.
-Du får inte ha mörka eller färgade glasögon.
-Du får inte bära huvudbonad t.ex. keps, skyddshjälm etc. Undantag kan ges vid religiösa skäl förutsatt att hela ansiktet är synligt.
-Ansiktet ska vara jämnt belyst och bakgrunden ska vara vit och utan skuggor.
-Hela huvudet ska vara synligt, inte bara ansiktet.
-Både svartvita foton och färgfoton är godkända.

Du kan läsa mer om krav på fotografier och även se exempel på foton här

ElevID06

Elever och lärare som är på en ID06-ansluten arbetsplats måste ha egna, personliga ID06-kort. Oavsett om det gäller praktik, studiebesök eller annan utbildningsrelaterad arbetsplatsbesök.

Precis som alla andra på arbetsplatsen, så ska även elever som har fyllt 16 år, och lärare ha kort. Dels för deras egna säkerhet, men också för att kunna bokföra deras närvaro. Läs mer här.

Information till användarföretag i samband med beställning av ID06-kort

De personuppgifter om ditt företags anställda som du registrerar hos din kortleverantör i samband med beställning av ID06-kort överförs till ID06 AB (”ID06”), som är personuppgiftsansvarig för all behandling i samband med utfärdande och hantering av ID06-kort. Kortleverantörens roll är att ge ut ID06-kort enligt krav och instruktioner från ID06 och kortleverantören får endast behandla de personuppgifter om dina anställda som du registrerar för utfärdande av ID06-kort i rollen som personuppgiftsbiträde till ID06.

Före din beställning av ID06-kort har ditt företag ingått avtal med ID06 avseende anslutning till ID06-systemet. Detta avtal reglerar ditt företags relation till ID06. Kortleverantören har också ingått ett avtal med ID06 som reglerar dess roll som ackrediterad kortleverantör inom ID06-systemet.

ID06-ackrediteringen innehåller krav och instruktioner om de regelverk och standarder som kortleverantören har att följa vid utfärdande av ID06-kort.

För ID06 är det av yttersta vikt att ID06-kortet håller hög kvalitet och tillförlitlighet. Därför har ID06 lanserat en säker, tillförlitlig och högkvalitativ kortstandard. För att den höga säkerhetsnivån ska kunna hållas måste ID06s regelverk för ID06-kort följas i alla delar och dina anställdas personuppgifter behandlas enligt detta regelverk. Detta är också skälet till att ID06 måste kunna bestämma hur, och för vilka ändamål, de personuppgifter som är kopplade till ID06-kortet behandlas inom systemet och därmed vara personuppgiftsansvarig för behandlingen. För mer information om behandlingen av personuppgifter inom ID06-systemet hänvisas till ID06s integritetspolicy.