ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning

ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen samt kunna koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 består av olika tekniska system från olika ackrediterade leverantörer som uppfyller vissa standarder och funktioner. ID06-hanteringen på en arbetsplats innebär således att samtliga aktörer, oavsett inbördes avtalsförhållanden, använder samma system för olika gemensamma ändamål. ID06 kan användas för att fullgöra olika funktioner, såsom närvarokontroll enligt skatteförfarandelagen (elektronisk personalliggare), kontroll av obligatoriska eller avtalade utbildningskrav samt inpasserings- och låsfunktioner. Krav och funktioner på arbetsplatsen regleras i vid var tid gällande lag och författning samt i övriga kontraktshandlingar på arbetsplatsen. En korrekt tillämpning av dessa regler och systemet är således av väsentlig betydelse för verksamheten på arbetsplatsen.


ID06 – General provisions on identity requirements and electronic contractor registration

The ID06 system makes it easy to identify people at the workplace, and to connect each person to an employer. ID06 consists of various technical systems from a range of accredited suppliers that fulfill certain standards and purposes. The implementation of ID06 at a workplace therefore entails that all players, regardless of their mutual contractual relations, apply the same system for a range of common goals. ID06 can be for various purposes, such as attendance records in accordance with the Tax Procedure Act (electronic contractor register), the inspection of compulsory or contracted training requirements, and for access and locking control. Workplace requirements and activities are covered by currently applicable laws and regulations, as well as other workplace agreements. The proper application of these regulations and the system is therefore of major significance for the activities conducted at the workplace.


In the event of any obscurity or fault, the Swedish edition shall have precedence.

Datainspektionen anser att ID06 hanterar person­uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. Datainspektionens hela yttrande

Snickare_ID06_FotoGerdle.gif
Foto: Jonas Gerdle