För dig som upphandlar byggtjänster

Som professionell byggherre/beställare av bygg- och anläggningsentreprenader kan du aktivt vara med och motverka svartarbete genom att alltid kräva att ID06 ska gälla när du upphandlar entreprenadverksamhet, som utförande- eller totalentreprenad.

Så här gör du för att garantera att ID06 kommer att gälla i entreprenaden genom upprättande av administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12:

  • Vid upphandling av utförandeentreprenad anger du under AFC.343 och för totalentreprenad under AFD.343 Allmän­na bestämmelser om legitimationsplikt och närvaro­redo­visning, ID06: ”För entreprenaden gäller ID06.” Bifo­ga gärna ID06 Allmänna bestämmelser eller hänvisa till till den här webbplatsen där de finns att hämta kostnadsfritt.
  • Under övriga handlingar AFB.22 bör du dessutom notera: ”För entre­prenaden gäller ID06” och att villkor framgår av ID06 Allmänna bestämmelser som då bifogas. För blivande underentreprenörer anges samma text under AFB.222 Förfrågningsunderlag för blivande underentreprenörer.


För att överföra byggherrens/beställarens ansvar enligt Skatte­förfarandelagen till entreprenören anges vid utförandeentreprenad under AFC.345 Elektronisk personalliggare och vid totalentreprenad under AFD.345 Elektronisk personalliggare att entreprenören ska överta samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. 

Observera att överförandet endast kan ske till den entreprenör som är upphandlad som generalentreprenör (oberoende om entreprenaden utförs som utförandeentreprenad (AB 04) eller totalentreprenad (ABT 06).

Kontakta ackrediterade ID06-leverantörer för planering av nödvändiga ID06-hjälpmedel (kort, läsare och applikationer) för företagets arbetsplatser.