Bli vår nya ID06 Partner Arbetsplatskontroll

Inom ramen för ID06 Arbetsplatskontroll ges oberoende kontrollföretag efter ackreditering och utbildning från ID06:s sida rätt att kontrollera byggarbetsplatser på uppdrag av beställare. Kontrollerna kommer att utgöra ett led i att följa upp ID06-anslutna företag och individer och säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och överenskommelser i kontraktshandlingar.

När du läst, fyllt i och skickat in ackrediteringsansökan om att bli ID06 Partner kommer vi att behandla den och skicka en bekräftelse.

För att bli ID06 Partner behöver du följa en ackrediteringsprocess. Under processen ges viss administrativ rådgivning. En avgift för ackrediteringen tas ut om 10 000 kr exklusive moms, därefter löpande månadsavgift om 3 000 kr exklusive moms.

 

Så här ser en enkel beskrivning över ackrediteringsprocessen ut:

 • Din ackrediteringsansökan med avsiktsförklaring skickas till ID06
 • ID06 genomför bakgrundskontroll på företaget och återkopplar för fortsatt process
 • NDA upprättas
 • ID06 Partnerportal ger åtkomst till relevant dokumentation
 • Genomgång med ID06 avseende regelverk, utbildning av personal, säkerhetsaspekter med mera
 • Vid ett godkännande av företaget fastställs avgifter och avtal skrivs

 

 

Ackrediteringsansökan Arbetsplatskontroll

 • Leverantörsuppgifter:

 • Avsiktsförklaring

 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 50 MB.
  • Hidden
  • Vi behandlar era uppgifter strängt konfidentiellt och vid en fortsatt ackrediteringsprocess tecknas ömsesidigt sekretessavtal (NDA)
  • Ackrediteringsförbindelse:

   Undertecknad har genom min ID06 Ackrediteringsansökan, tagit del av och är väl införstådd med de regler och åtaganden, vilka i detalj framgår av ID06:s Standard och därtill refererande dokument, som min ansökan medför. Jag är medveten om att information om företaget kommer att läggas ut på www.ID06.se. Det är min skyldighet att endast leverera produkter eller tjänster inom ramen för ID06 som omfattas av denna ackreditering.

   Ändras någon av de uppgifter som intagits i min ansökan om ackreditering, förbinder jag mig att till ID06 AB ofördröjligen insända uppgift härom. Skulle min ackreditering upphöra, förbinder jag mig att omedelbart upphöra att använda handlingar, brevpapper, skyltar m.m. som i någon form anger min ackreditering samt återsända erhållet ackrediteringsbevis till ID06 AB. Jag förbinder mig att betala den fastslagna årliga ackrediteringsavgiften i tid på sätt som föreskrivs av ID06 AB.

   Jag är slutligen medveten om att skrivelser tillsända mig under av mig anmäld adress skall anses ha nått mig med normal postgång.
  • Bekräftande av ansökan och förbindelse:

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ