Om ID06

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

ID06 AB bildades den 1 oktober 2016 genom att ID06-verksamheten överfördes från Sveriges Byggindustrier till ett fristående, icke vinstdrivande bolag.

Idag ägs ID06 AB förutom  Sveriges Byggindustrier av Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Transportföretagen och Måleriföretagen.

ID06-systemet baseras på tre grundläggande principer:

1, Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.
2, Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.
3, Arbetsgivarsamband mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet.

GDPR och Avtal

Här kan du läsa om GDPR och Avtal.

ID06, systemet för elektronisk personalliggare i alla branscher

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på arbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar. Vårt uppdrag är att vidareutveckla ett tillförlitligt system för säkra arbetsplatser, sund konkurrens på lika villkor och anpassning till nya lagar och regler.

ID06-systemet är uppbyggt av flera delar som tillsammans skapar tryggare och säkrare arbetsplatser:

  • Ett personligt ID06-kort som är obligatoriskt för alla som vistas på en ID06-ansluten arbetsplats.
  • Läsarutrustning (kortterminaler) eller mobilappar för in- och utregistrering i arbetsplatsens personalliggare. Alla registreringar krypteras och har spårbara loggar.
  • Ett elektroniskt system för personalliggare, som uppfyller lagkraven från 1 januari 2016.
  • Ett centralt spärregister för högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet.
  • ID06 förs vidare i entreprenadavtalen via Allmänna bestämmelser.
  • ID06 möjliggör för alla branscher att använda ett gemensamt system.
  • En databas för yrkesrelaterade utbildningsbevis, ID06 Kompetensdatabas, startades i april 2017.
  • ID06 är ett konkurrensneutralt system. Leverantörer av personalliggare, läsare, applikationer eller kort kan ansöka om ackreditering och prövas mot ID06 Standard.

 

Genom ackreditering av leverantörerna säkerställs att:

  • Personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt enligt GDPR.
  • Kraven enligt lagen om elektronisk personalliggare uppfylls.

Datainspektionen anser att ID06 hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. Datainspektionens yttrande 2007 och 2013

 

 

Personalliggare i byggbranschen

Sedan den 1 januari 2016 är det obligatoriskt med elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatser i Sverige. Alla företag och personer som deltar i byggverksamheten ska registreras i personalliggaren. Syftet med lagen är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

ID06-systemet uppfyller de krav som ställs i lagen och erbjuder branschanpassad utrustning för elektronisk personalliggare. Kontakta våra partners för att hitta en lösning som passar dina behov.

Skatteverket får göra oanmälda arbetsplatsbesök för att kontrollera att lagen följs. Myndigheten har en bra informationssida för dig som vill veta mer om personalliggare i byggbranschen. Där hittar du exempelvis information om byggherrens skyldigheter, entreprenörens skyldigheter samt vanliga frågor och svar.

För dig som upphandlar byggtjänster

Som professionell byggherre eller beställare kan du motverka svartarbete genom att alltid kräva ID06 när du upphandlar bygg- och anläggningsentreprenader.

Så här säkerställer du att ID06 tillämpas i entreprenaden genom upprättande av administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12:
• Vid upphandling av utförandeentreprenad anger du under AFC.343 och för totalentreprenad under AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06: ”För entreprenaden gäller ID06.” Bifoga gärna ID06 Allmänna bestämmelser eller hänvisa till den här webbplatsen där de finns att ladda ner kostnadsfritt.

• Under övriga handlingar AFB.22 bör du dessutom notera: ”För entreprenaden gäller ID06” och att villkor framgår av ID06 Allmänna bestämmelser som då bifogas. För blivande underentreprenörer anges samma text under AFB.222 Förfrågningsunderlag för blivande underentreprenörer.

Överlåtelse av ansvar för elektronisk personalliggare

Som byggherre kan du under vissa förutsättningar överlåta ansvaret för elektronisk personalliggare till en entreprenör. Observera att ansvaret endast kan överlåtas till en generalentreprenör, oavsett om det gäller en utförandeentreprenad (AB 04) eller en totalentreprenad (ABT 06).