GDPR och avtal

För ID06 är det viktigt att värna om den personliga integriteten och även beskriva ID06s avtalsförhållande med både företag och ID06-ackrediterade partners.

Här hittar du ID06s integritetspolicy och avtal som berör företags anslutning till ID06-systemet, avtal för personer som ska erhålla ett ID06-kort och även det avtal som ID06 har med ackrediterade ID06 Partners.

Filtrera

1. ID06 Integritetspolicy 2-2019

ID06 AB (”ID06”) värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in
och använder dina personuppgifter i anslutning till ID06-systemet. Den beskriver också dina rättigheter
gentemot oss och hur du kan göra dem gällande.

Policyn vänder sig till dig som:

• ansöker om eller är innehavare av ett ID06-kort (eller ett elevID06-kort) eller har ett ID06-
konto (avsnitt 3.1);

• samtycker till registrering av dina uppgifter i ID06 Kompetensdatabas (avsnitt 3.2);

• är styrelseledamot, VD eller annan företrädare eller utsedd kontaktperson för ett
Användarföretag (avsnitt 3.3);

• berörs av ID06 Bolagsdeklaration (avsnitt 3.4);

• besöker vår hemsida (avsnitt 3.5); eller

• på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via vår kundtjänst (avsnitt 3.6).

Det är viktigt att du läser vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter du hittar i avsnitt 8.

Vill du istället ladda ner vår integritetspolicy går det bra att göra här

2. Förklaring av begrepp

I den här integritetspolicyn använder vi olika begrepp för att peka på olika aktörer och tjänster. För att underlätta din läsning beskrivs några av begreppen, och även några begrepp som används i dataskyddslagstiftningen, här:

Användarföretag är ett företag, en myndighet, en förening eller en annan organisation som är ansluten till ID06-systemet.

Behandling är varje åtgärd som vidtas med dina personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

elevID06-kort är ett en särskild typ av ID06-kort som utfärdas av elevID06 AB, och kan beställas av yrkesskolor, till lärare och elever som går en utbildning med praktiktjänstgöring som kräver innehav av ID06-kort.

ID06 Bolagsdeklaration är en tjänst, där Användarföretag som anslutit sig till tjänsten ges möjlighet att få tillgång till finansiell och annan bolagsrelaterad information om andra Användarföretag – eller potentiell partner, som kan förväntas ansluta sig till ID06-systemet – som de avser att samarbeta med. ID06 Bolagsdeklaration ingår i ID06-systemet.

ID06 Kompetensdatabas är ett register över utbildningsbevis som har utvecklats för att skapa säkrare och tryggare arbetsplatser. Individer har tillgång till sina egna uppgifter och Användarföretag har tillgång till uppgifter om sina egna anställda i ID06 Kompetensdatabas. ID06 Kompetensdatabas ingår i ID06-systemet.

ID06-konto är det personliga konto i ID06-systemet, där du kan logga in för att bekräfta dina uppgifter för ID06-kortet, aktivera ditt ID06-kort samt ta del av de uppgifter om dig som finns lagrade i ID06-systemet.

ID06-kort är det fysiska kort, eller den mobila motsvarighet, som används i ID06-systemet.

ID06-systemet är det behörighets- och informationssystem som utvecklats för att förhindra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet samt för att stärka en sund konkurrens på arbetsmarknaden.

Mitt ID06 är en lagringstjänst för elektroniska personalliggare inom ID06-systemet.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress, uppgifter om in- och utpassering på din arbetsplats samt fullgjorda utbildningar.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

Det här avsnittet beskriver vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål och med stöd av vilken laglig grund det sker, hur länge vi sparar uppgifterna och till vilka vi lämnar ut dem.

Behandling av dina personuppgifter i samband med olika aktiviteter beskrivs under separata underrubriker.

3.1 Innehavare av ID06-kort och ID06-konton

3.1.1 Allmänt

För att tillhandahålla och administrera ID06-systemet behandlar vi personuppgifter om de individer som innehar ID06-kort. Det rör sig om (i) uppgifter som din arbetsgivare eller ett ackrediterat utbildningsföretag lämnar till oss, (ii) om du har ett elevID06-kort, uppgifter som din skola lämnar till oss, (iii) uppgifter som du själv lämnar till oss, (iv) uppgifter som skapas genom att du använder ditt ID06-konto och (iv) uppgifter som vi eventuellt hämtar in från samarbetspartners och myndigheter.

Uppgifter som skapas genom att du använder ditt ID06-kort behandlas även av andra aktörer i ID06-systemet, t.ex. av Användarföretag. När dessa behandlingar sker i ID06-systemet, är ID06 personuppgiftsbiträde till Användarföretaget. I avsnitt 3.1.4 beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas av Användarföretaget i ID06-systemet.

3.1.2 Beställning av ID06-kort

När ett Användarföretag beställer ett ID06-kort, eller om en skola beställer ett elevID06-kort, till dig inhämtar vi följande uppgifter om dig:

Kategorier av personuppgifter Namn, fotografi, personnummer eller annat identifikationsnummer, landskod och uppgift om hos vilket bolag du är anställd eller, om beställningen rör ett elevID06-kort, uppgift om din skola.

 

Ändamål med behandlingarna 1.       Förbereda utfärdandet av ditt ID06-kort

2.       Möjliggöra anslutning till ditt ID06-konto

 

Laglig grund 1.       Vårt berättigade intresse att tillhandahålla ID06-systemet för att öka säkerheten och motverka svartarbete och brottslig verksamhet på arbetsplatser samt möjliggöra för Användarföretagen att uppfylla sina lagliga skyldigheter

2.       Användarföretagens berättigade intresse att öka säkerheten och motverka svartarbete och brottslig verksamhet på arbetsplatser samt uppfylla sina lagliga skyldigheter

 

Lagringstid Uppgifterna sparas för utfärdandet av ditt ID06-kort och för att hantera ditt ID06-konto. Uppgifterna sparas under ID06-kortets giltighetstid och i tre år därefter. För det fall ett ID06-kort inte utfärdas raderar vi uppgifterna.

 

Mottagare av uppgifterna 1.       De företag vi samarbetar med för att utfärda ID06-kortet och tillhandahålla ID06-systemet, bl. a. kort- och IT-leverantörer

2.       Användarföretag

 

 

3.1.3 Utfärdande, registrering och administration av ID06-kort och ID06-konto

Vid utfärdande av ID06-kortet, och vid registrering av ditt ID06-konto, behandlar vi följande uppgifter om dig:

 

Kategorier av personuppgifter 1.       Uppgifter som lämnats av Användarföretaget och som bekräftats av dig; namn, fotografi, personnummer, annat identifikationsnummer eller LMA [1*]-kort, landskod och uppgift om hos vilket bolag där du är anställd

2.       För elevID06-kort, uppgifter som lämnats av din skola och som bekräftats av dig; namn, fotografi, personnummer, annat identifikationsnummer eller LMA-kort och uppgift om din skola

3.       Uppgifter från validering av pass/id för de individer som saknar e-legitimation; samma uppgifter som anges i punkterna ovan samt fotografi av pass eller id-kort inklusive identifikationsnummer

4.       Uppgifter som krävs för att skapa ett ID06-konto; e-postadress, telefonnummer, användarnamn och lösenord

5.       Uppgifter om hur du använder ditt ID06-konto, t.ex. tidpunkt för inloggning

6.       Uppgift om ditt ID06-kort är aktivt eller spärrat

7.       Uppgifter som vi eventuellt inhämtar om dig från myndigheter, t.ex. om att du innehar arbets- eller uppehållstillstånd eller uppgifter i utstationeringslistor

(1* LMA står för lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.)

Ändamål med behandlingarna 1.       Säkerställa din identitet vid utfärdandet av ID06-kortet genom e-legitimation eller validering av pass/id-kort

2.       Utfärda ID06-kortet (via kortföretaget) och tillhandahålla ID06-konto enligt vårt avtal med dig

3.       Möjliggöra din användning av ID06-kortet och de behandlingar som beskrivs i avsnitt 3.1.4

4.       Öka säkerheten samt motverka svartarbete och brottslig verksamhet på arbetsplatser

5.       Kontrollera att tillstånd och andra lagliga skyldigheter upprätthålls på arbetsplatsen genom att, via myndighetskontakter, säkerställa att du t.ex. har arbets- och uppehållstillstånd

6.       Förhindra missbruk av ID06-systemet, t.ex. genom regelbunden kontroll av utfärdade ID06-kort

7.       Ta fram statistik över anslutna Användarföretag och ID06-kort

8.       Genomföra förvaltning, utveckling och test av ID06-systemet för att förbättra användarvänligheten i vårt användargränssnitt eller andra delar av ID06-systemet och ta fram nya funktioner och tjänster (vi anonymiserar uppgifterna när det är möjligt)

 

Laglig grund 1.       Fullgörande av vårt avtal med dig (punkterna 1-3 ovan)

2.       Vårt berättigade intresse av att tillhandahålla ID06-systemet för att öka säkerheten och motverka svartarbete och brottslig verksamhet på arbetsplatser (punkterna 4-5 ovan)

3.       Vårt berättigade intresse att förhindra missbruk av ID06-systemet (punkten 6 ovan)

4.       Vårt berättigade intresse att utveckla ID06-systemet och våra tjänster (punkterna 7-8 ovan)

 

Lagringstid Uppgifterna sparas i ID06-systemet för de ändamål som beskrivs i avsnitt 3.1.4 och i tre år efter ID06-kortets giltighetstid. Därefter raderar eller anonymiserar vi uppgifterna.

 

Mottagare av uppgifterna 1.       De företag vi samarbetar med för att utfärda ID06-kort, för att validera identiteter och tillhandahålla ID06-systemet, bl.a. kort- och IT-leverantörer

2.       Användarföretag

 

 

3.1.4 Användning av ID06-kortet

När du använder ditt ID06-kort på arbetsplatsen genereras och registreras personuppgifter om dig. Några exempel på behandlingar som sker när du använder ditt ID06-kort och ändamålen med sådana behandlingar är:

 

 • Registrering av in- och utpassering på din arbetsplats samt kontroll av ID06-kortet mot ID06s spärrlista för att:
  ○ Kontrollera din identitet, dina utbildningar och din behörighet (information om utbildning och behörighet kopplas till ID06-kortet såsom beskrivs i avsnitt 2 avseende ID06 Kompetensdatabas) och att ID06-kortet är giltigt;
  ○ upprätthålla en elektronisk personalliggare enligt skatteförfarandelagen;
  ○ möjliggöra en säker närvarokontroll och rapportering vid händelse av en arbetsplatsolycka eller liknande händelse; och
  ○ planera arbetet och öka säkerheten på arbetsplatsen.

 

 • Registrering av inköp av produkter och tjänster samt kontroll mot ID06s spärrlista för att:
  ○ Kontrollera din identitet och att ID06-kortet är giltigt; och
  ○ administrera och förenkla hanteringen av inköp på din arbetsplats.

 

Ansvarig för de behandlingar som sker enligt exemplen ovan, när du använder ditt ID06-kort på arbetsplatsen, är det Användarföretag som ber dig att registrera ditt ID06-kort. Härutöver är det Användarföretag för vilken du är verksam för på arbetsplatsen personuppgiftsansvarig för uppgifter som dokumenteras om dig i en elektronisk personaliggare.

 

En kopia av den elektroniska personalliggaren lagras i Mitt ID06 och ID06 behandlar uppgifterna i personalliggaren för Användarföretagets räkning i syfte att förenkla för Användarföretaget att uppfylla de bevarandekrav för elektroniska personalliggare som följer av skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Detta gör ID06 som personuppgiftsbiträde enligt Användarföretagets instruktion. När personuppgifter i Mitt ID06 används för andra ändamål än vad som följer av Användarföretagets instruktion, är ID06 personuppgiftsansvarig för sådan behandling. Du kan läsa mer om detta och Mitt ID06 i avsnitt 3.1.5.

 

3.1.5 Överföring av personuppgifter från Mitt ID06 till ID06 Bolagsdeklaration

Vid användning av tjänsten ID06 Bolagsdeklaration kan uppgifter avseende de Användarföretag som är verksamma vid en viss arbetsplats inhämtas från Mitt ID06. Detta görs för att förenkla tillhandahållandet och användningen av ID06 Bolagsdeklaration. De uppgifter som inhämtas och överförs från Mitt ID06 till ID06 Bolagsdeklaration är normalt inte personuppgifter men om de kan kopplas till en person, utgör uppgifterna personuppgifter, t.ex. organisationsnummer för en enskild firma (personnummer).

 

Om uppgifter som inhämtas till ID06 Bolagsdeklaration kan kopplas till dig, kan vi behandla följande personuppgifter om dig:

 

Kategorier av personuppgifter 1.       Användarföretagets namn (enskild firma)

2.       Organisationsnummer (personnummer)

3.       Datum när Användarföretaget var verksam vid arbetsplatsen

4.       Identifikationsnummer för arbetsplatsen

 

Ändamål med behandlingarna Möjliggöra och förenkla tillhandahållandet av tjänsten ID06 Bolagsdeklaration.

 

Laglig grund 1.       Vårt berättigade intresse att tillhandahålla ID06-systemet för att öka säkerheten och motverka svartarbete och brottslig verksamhet på arbetsplatser samt möjliggöra för Användarföretagen att uppfylla sina lagliga skyldigheter

2.       Användarföretagens berättigade intresse att öka säkerheten och motverka svartarbete och brottslig verksamhet på arbetsplatser samt uppfylla sina lagliga skyldigheter

Lagringstid Uppgifterna sparas under den tid de används i ID06 Bolagsdeklaration. Därefter raderar vi eller anonymiserar vi uppgifterna.

 

Mottagare av uppgifterna 1.       De företag vi samarbetar med för att tillhandahålla ID06-systemet, t.ex. IT-leverantörer

2.       Användarföretag som använder ID06 Bolagsdeklaration

 

I avsnitt 3.4 beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas i ID06 Bolagsdeklaration.

 

3.2 ID06 Kompetensdatabas

Om du samtycker till att registrera dina utbildningar i ID06 Kompetensdatabas, behandlar vi följande uppgifter om dig:

Kategorier av personuppgifter 1.       Uppgifter om vilka utbildningar som du har genomfört, inklusive erfarenhetsgarantier och giltighetstid för hälsointyg (vi behandlar aldrig innehållet), vilken behörighet du har, om en behörighet är tidsbegränsad, vid vilket utbildningsföretag du genomfört utbildningen och när du slutfört den

2.       Information om din inloggning i ID06 Kompetensdatabas

3.       Folkbokföringsuppgifter, som vi inhämtar från Skatteverket

 

Ändamål med behandlingarna 1.       Förenkla kontroll av utbildningsbevis och behörighet, för det övergripande syftet att öka säkerheten på arbetsplatsen. Det sker bl.a. genom att uppgifterna om utbildning kopplas till registrering av in- och utpassering på din arbetsplats

2.       Förhindra missbruk av ID06-systemet, genom regelbunden kontroll av utbildningsföretagen

3.       Ta fram statistik över registrerade utbildningar

4.       Genomföra förvaltning, utveckling och test av ID06-systemet för att förbättra användarvänligheten i vårt användargränssnitt eller andra delar av ID06-systemet och ta fram nya funktioner och tjänster (vi anonymiserar uppgifterna när det är möjligt)

 

Laglig grund 1.       Samtycke som vi (genom vår hemsida eller genom utbildningsföretagen) inhämtar separat från dig (punkten 1 ovan)

2.       Vårt berättigade intresse att förhindra missbruk av ID06-systemet (punkten 2 ovan)

3.       Vårt berättigade intresse att utveckla ID06-systemet och våra tjänster (punkterna 3-4 ovan)

 

Lagringstid Vi sparar uppgifterna så länge vi har ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke och begär att vi raderar registrerade uppgifter i ID06 Kompetensdatabas, gör vi det. I annat fall sparar vi tidigare registrerade uppgifter, även efter att du återkallat ditt samtycke.

 

Mottagare av uppgifterna 1.       De företag vi samarbetar med för att tillhandahålla ID06-systemet, t.ex. IT-leverantörer

2.       Användarföretag

 

 

3.3 Företrädare för Användarföretag

Om du är styrelseledamot, VD eller annan företrädare eller utsedd kontaktperson för ett Användarföretag kan vi komma att behandla följande uppgifter som dig:

Kategorier av personuppgifter 1.       Uppgifter som krävs för att ansluta ett företag till ID06-systemet: namn, e-postadress, användarnamn, lösenord och vilket bolag du företräder

2.       Uppgifter som vi inhämtar från offentliga register

 

Ändamål med behandlingarna 1.       För att tillhandahålla och administrera ID06-systemet

2.       För att kontrollera vem som har rätt att teckna avtal för ett Användarföretags räkning

3.       För att administrera våra kundförhållanden och för att kunna kontakta dig som företrädare för ett Användarföretag

4.       Genomföra förvaltning, utveckling och test av ID06-systemet för att förbättra användarvänligheten i vårt användargränssnitt eller andra delar av ID06-systemet och ta fram nya funktioner och tjänster (vi anonymiserar uppgifterna när det är möjligt)

 

Laglig grund 1.       Vårt berättigade intresse att administrera våra kundförhållanden och därmed kunna tillhandahålla våra tjänster inom ramen för ID06-systemet (punkterna 1-3 ovan)

2.       Vårt berättigade intresse att utveckla ID06-systemet och våra tjänster (punkten 4 ovan)

 

Lagringstid
Mottagare av uppgifterna De företag vi samarbetar med för att tillhandahålla ID06-systemet, t.ex. IT-leverantörer.

 

3.4 Om du berörs av ID06 Bolagsdeklaration

Om du har en enskild firma, eller om du är styrelseledamot, VD eller annan företrädare för ett Användarföretag – eller potentiell samarbetspartner, som kan förväntas ansluta sig till ID06-systemet – kan dina personuppgifter behandlas inom ramen för ID06 Bolagsdeklaration. Användarföretaget, som använder tjänsten, är personuppgiftsansvarig och ID06 är personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifter utifrån den personuppgiftsansvariges instruktion.

Exempel på behandling som sker inom ramen för ID06 Bolagsdeklaration och ändamål med sådan behandling är:

 • Inhämtning av uppgifter från kreditupplysningsföretag med tillstånd enligt kreditupplysningslagen (1973:1173)
  ○ Utvärdera en befintlig eller potentiell samarbetspartner

 

 

3.5 Hemsidan

När du besöker vår hemsida behandlar vi följande uppgifter om dig:

Kategorier av personuppgifter 1.       Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies (se även avsnitt 6 om cookies)

2.       Uppgifter om hur du interagerar med och använder vår hemsida

3.       Uppgifter (t.ex. e-postadress) som du lämnar för att prenumerera på nyhetsbrev eller för att få annan information från oss

 

Ändamål med behandlingarna 1.       Tillhandahålla, underhålla, testa och förbättra vår hemsida

2.       Möjliggöra förvaltning, utveckling och test av våra IT-system i syfte att säkerställa att våra plattformar håller hög kvalitet samt för att upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp t.ex. virusattacker

3.       Skicka nyhetsbrev till dig. Om du inte längre vill prenumerera på nyhetsbrevet kan du kontakta oss på support@id06.se eller klicka på länken i nyhetsbrevet för att avsluta prenumeration

 

Laglig grund Vårt berättigade intresse av de ändamål som beskrivs i respektive punkt ovan.

 

Lagringstid Uppgifter som du lämnar till oss för att prenumerera på nyhetsbrevet raderas när din prenumeration upphör.

 

Mottagare av uppgifterna Våra externa samarbetspartners, t.ex. IT-leverantörer.

 

 

3.6 Kommunikation

När du på annat sätt kommunicerar med oss, t.ex. via vår kundtjänst, behandlar vi följande uppgifter om dig:

Kategorier av personuppgifter Uppgifter som du lämnar till oss, t.ex. namn, e-postadress och information om ditt ärende.

 

Ändamål med behandlingarna 1.       Kommunicera med dig

2.       Hantera ditt ärende

3.       Analysera informationen i syfte att förbättra vår kommunikation

 

Laglig grund Vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende och förbättra vår kommunikation.

 

Lagringstid Uppgifterna sparas i två år från kommunikationen.

 

Mottagare av uppgifterna Våra externa samarbetspartners, t.ex. IT-leverantörer.

 

 

3.7 Rättslig skyldighet

Vi behandlar också dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet. Det innebär att vi i vissa fall kan vara skyldiga att spara vissa uppgifter under längre tid än vad som beskriv under lagringstid ovan.

4. När och hur lämnar vi ut dina personuppgifter?

Utöver de mottagare som vi beskriver i avsnitt 3 kan vi även komma att lämna ut uppgifterna till andra mottagare när det följer av lag eller myndighetsbeslut.

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer. Vi lämnar endast ut personuppgifter för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in dem (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt vårt avtal med dig).

Vi överför inte några personuppgifter till länder utanför EU/EES.

5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in om dig behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Vi har etablerat och dokumenterat tekniska och organisatoriska rutiner och åtgärder för att säkerställa din integritet, uppgifternas tillgänglighet och sekretess, allt utifrån de krav som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi kräver alltid att parter som använder ID06-systemet ska verka för att all information hanteras på ett säkert sätt och att de respekterar individers integritet.

6. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi s.k. cookies (kakor). Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen och att spara personliga inställningar. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookie-policy.

7. Dina Rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är ID06 tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

 

Om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du också rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

8. Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig

ID06 AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna integritetspolicy (med undantag för de behandlingar som beskrivs i avsnitt 3.1.4 och 3.4).

Om du vill ha ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

ID06 AB
Att: Dataskyddsombud
Box 13144
103 03 Stockholm
support@id06.se

9. Uppdateringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 18 april 2019 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår hemsida.