Fakta och ett aktivt ledarskap, avgörande faktorer för ”ordning och reda”

Det finns ett stort faktaunderlag inom ID06 Systemet. Bland annat kan man analysera hur företag från olika länder sköter in- och utloggning från en arbetsplats.

Utifrån detta faktaunderlag har ID06 tagit fram ID06 Loggningsindex som visar hur ett enskilt företags statistik ser ut kopplat till företagens in- och utloggningar på en arbetsplats. Möjligheten till detta hänger ihop med att alla på en byggarbetsplats alltid ska registreras med tid i en personalliggare enligt lagen om personalliggare.

När man tittar närmare på övergripande siffror kopplat till hur företag från olika länder hanterar in- och utloggning på en arbetsplats kan man konstatera att länder som Sydkorea, Frankrike med flera länder sköter detta långt bättre än exempelvis Sverige som hamnar långt ner på listan.

Tråkigt nog har Sverige dessutom halkat ner en placering sett till föregående år.

Enligt den övergripande statistiken verkar många länder ha bättre följsamhet till lagstiftningen, kopplat till personalliggare, än svenskarna själva och man bör ställa sig frågan, varför?

Varför är det då intressant att veta om personer stämplat in och ut korrekt från en byggarbetsplats?

En anledning är säkerhet, man måste veta att en person som loggat in verkligen kommit ut från arbetsplatsen och inte råkat ut för en olycka och kanske ligger skadad kvar på arbetsplatsen.
Av samma anledning är det viktigt att logga in, så man vet vilka som är inne i händelse av en olycka och behov av återsamling. En annan anledning är att man vill veta att personer som kommit in på arbetsplatsen har rätt att vistas där, med rätt behörighet.

Sedan är det givetvis rätt och slätt ett lagkrav och lagar ska följas av alla, alltid.

Något som byggbranschen själva påtalat är vikten av allmän ordning och reda och ett lågt ID06 Loggningsindex kopplat till in- och utloggning indikerar dålig ordning och reda på arbetsplatsen.
Ett högt ID06 Loggningsindex på en arbetsplats talar för en arbetsplats med god ordning och reda.

Det hade varit intressant att utreda huruvida detta avspeglar sig i färre arbetsplatsolyckor och tillbud, högre produktivitet, bättre lönsamhet och ökad medarbetartillfredsställelse. Säkert är det på detta sätt men faktaunderlag saknas än så länge men ID06 är gärna med och bidrar till en sådan analys tillsammans med kundföretag.

Ett stort steg i rätt riktning är att beställare nu börjat intressera sig för detta med in- och utloggningar och innan man kontrakterar en leverantör, ber man leverantören att få se hur de senaste månadernas in- och utloggning ser ut. En proaktiv åtgärd som är helt rätt för ordning och reda med sund konkurrens och säkra arbetsplatser.

För en leverantör är det enkelt att få kontroll på sitt företags ID06 Loggningsindex. Man kopplar bara upp sig mot ID06 Stamp och sedan ser man direkt hur det ser ut för det egna företaget och kan då vid behov initiera förbättringar.

Sedan finns det företag som, trots lagkraven, aldrig loggar vare sig in eller ut på en arbetsplats. Så för att få en korrekt kontroll på en arbetsplats ska man göra oannonserade kontroller, där ID06 Arbetsplatskontroll genom ackrediterade leverantörer är en effektiv metod.

Man kan också enkelt via mobilappen ID06 Status Control slumpvis kontrollera så att personer har ett aktivt ID06-kort på arbetsplatsen. Med verktygen från ID06 får man kontroll och är det rätt använt tillsammans med ett aktivt ledarskap skapar detta rätt förutsättningar för en säker arbetsplats där rätt företag och personer är på rätt plats.

 

Läs mer om ID06 verktyg på ID06.se