Två tredjedelar av världens länder finns nu representerade i
ID06-systemet

Idag har personer från 128 länder ett giltigt ID06-kort. Vid årsskiftet var motsvarande siffra 126, så det har med andra ord ökat från en redan hög nivå under januari månad.

Det finns några länder kvar som ännu inte är representerade, men två tredjedelar av världens alla länder finns idag representerade i ID06-systemet. Inkluderingen i ID06-systemet börjar närma sig antalet länder som deltar i ett sommar OS (vinter OS har redan passerats) och i likhet med utmaningarna för ett OS, arbetar ID06 med åtgärder för att avslöja doping med målbilden om transparens och sund konkurrens på schyssta villkor.

Detta med ”dopingkontroll” är som alla vet inte lätt. När det finns ett lönsamt incitament att segla under radarn är uppfinningsrikedomen hög och innovationskraften stark. Kontrollarbetet underlättas inte heller direkt av snåriga regelverk, sekretessregler som erbjuder vindskydd för det onda snarare än skyddar det goda och till detta ska läggas alltför defensiva myndigheter.

Några exempel på att det inte alltid är helt ”lätt att göra rätt” som det så käckt brukar uttryckas.

För personer från tredje land gäller regelverk som innebär att man kan resa in och vistas i Sverige i max tre månader, sedan kan samma person ansöka om asyl, få rätt att arbeta under asylprocessen i max sex månader för att sedan kanske få avslag på sin asylansökan, bli spårbytare och söka arbetstillstånd och under den tiden fortsätta att arbeta.

Ansvaret för att hålla ordning på allt detta ligger på företaget som anlitar personal och ett stort ansvar vilar även på beställaren som kontrakterar företagen. Varken alla de seriösa företagen eller de ansvarsfulla beställarna har det lätt att göra rätt idag och det är en del av grundproblemet.

Även ID06 har ett ansvar i att kontrollera så allt är korrekt och det är en inte så liten utmaning många gånger.

ID06 kontrollerar alla personer och följer de regelverk som finns dock är det utmanande då informationen inte sällan är bristfällig och utbyte av information från myndigheter är nästintill obefintlig. Här finns en uppenbar risk att människor utnyttjas och att det uppstår osund konkurrens som är allt annat än på schyssta villkor. Till detta ska läggas problematik kopplad till samordningsnummer, LMA-kort, överlåtna BankID-konton, utklippta chip i passhandlingar och sekunda nationella eIDn, mm.

Många av de personer som återfinns i ID06-systemet är människor som vårdslöst brukar omnämnas som ”okvalificerad arbetskraft”. En benämning som i sig själv är reducerande och snarare ökar behovet av att få ordning och redan då det är inte sällan är redan utsatta människor som riskerar att bli än mer utsatta för att regelverken är snåriga, myndigheternas möjlighet till samverkan för låg och kontrollverksamheten för passiv och isolerad.

När det gäller kontrollutmaningen avseende s.k. ”kvalificerad arbetskraft”, ser vi inga större problem, de har ofta en mer tydlig och stöttande organisation bakom sig, kan kommunicera självständigt och vet hur de ska agera och skydda sig själva.

Okvalificerad eller kvalificerad arbetskraft, alla människor har rätt till ett säkert, schysst och korrekt bemötande, allt annat borde vara oss alla främmande.

Ska det bli ordning och reda på detta ”på riktigt” krävs det bland annat att Migrationsverket börjar samarbeta på ett systematiskt sätt, flera initiativ pågår men det går galet långsamt. Skatteverket måste också börja samarbeta mer aktivt tillsammans med andra myndigheter och politiken måste inte endast se problemen, utan även förstå alla de samband som skapar problemen, då först då kan det på riktigt bli ordning och reda och ”tryggt och schysst” Sist men inte minst måste alla seriösa företag få möjlighet att lätt kunna göra kontroller utifrån säkerställda myndighetsfakta, i realtid och automatiserat.

Tills dess myndigheter fått i uppdrag att börja samarbeta på riktigt och kunna utbyta information, utan alltför hindrande sekretessregler, fortsätter vi på ID06 med våra kontroller. Kontroller som inte sällan är tidsödande med bland annat att alltid säkerställa alla individers identitet, kontrollera företag och sist men inte minst hjälpa våra kunder att använda de verktyg vi levererar, fullt ut.

Det kan tyckas att ID06 ”maler på” om samma sak om och om igen och visst är det så men det ska då tilläggas att utöver detta ”malande” så gör ID06 skillnad varje dag med hjälp av ID06-systemet hos de företag som använder systemet.