Frågor och svar om ID06

Här finner du svar på de vanligaste frågorna om ID06 och lagen om personalliggare i byggbranschen. Information finns också i ID06-broschyren som du kan läsa eller ladda ner här.

Filtrera frågor och svar

Hur sker faktureringen?

Fakturorna kommer att skickas ut via e-faktura, PDF eller papper, hur fakturorna skickas ut beror på vad företaget har registrerat hos InExchange eller annan leverantör av skanningstjänster. Första fakturan kommer att skickas som pappersfaktura för att säkerställa att fakturan kommer rätt. De kommande fakturorna kommer att skickas på det sätt som företaget har valt hos InExchange.

Vad är syftet med ID06?

Syftet med den legitimationsplikt och närvaroregistrering som följer av ID06 är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen. Systemet bidrar också till att förenkla säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. För ett effektivt fungerande olycksförebyggande arbete är det av största vikt att både känna till och kunna kontrollera vilka som vistas på arbetsplatsen, vilka arbeten som pågår och vilken säkerhetsinstruktion varje individ har fått. ID06 hjälper till med detta.

Hur lång är leveranstiden?

1-5 arbetsdagar, beroende på vilken leverantör du väljer.

Hur beställer jag ett ID06-kort?

Firmatecknaren/person delegerad av firmatecknaren på ditt företag kontaktar någon av de ID06-ackrediterade leverantörerna av ID06-kort. Du hittar dem här. Firmatecknaren får endast beställa ID06-kort till egna anställda. När en medarbetare slutar är det viktigt att spärra ID06-kortet hos kortleverantören.

Vilka uppgifter ska alltid synas på ett ID06-kort?
 • Företagsnamn i klartext (det namn som är registrerat på bolagsverket)
 • Företagets organisationsnummer
 • Kortinnehavarens fotografi
 • Kortinnehavarens för- och efternamn
 • Kortnummer
 • ID06-logotype
 • Giltighetstid
Jag har tappat mitt ID06-kort. Vad gör jag?

Vänd dig till ID06-administratören på ditt företag, som ser till att det borttappade kortet blir spärrat och att ett nytt kort beställs till dig.

Vad händer när jag avslutar min anställning?

Då ska ID06-kortet lämnas tillbaka till arbetsgivaren, som spärrar det hos kortföretaget.

Vad gör jag om mitt kort inte fungerar?

Du kontaktar det kortföretag som tillverkat ditt kort.

Vem ska beställa mitt kort?

Det är din arbetsgivare som ska beställa ditt ID06-kort.

Var får vi tag på hållare till våra ID06-kort?

Det kan du beställa hos din kortleverantör.

Får ett företag beställa ID06-kort till vem som helst?

Nej, företag får endast beställa ID06-kort till personer som har en anställning i deras företag och som företaget då följaktligen till Skatteverket betalar löneskatt och erfordrade arbetsgivaravgifter för.

När jag använder mitt kort på en arbetsplats, vilka uppgifter sparas då i systemet?

Varje gång ditt kort används i ett elektroniskt ID06-system på en arbetsplats skapas en logg (notering). Alla loggar sparas löpande i två år plus innevarande räkneskapsår. De uppgifter som registreras i loggen är

 • För- och efternamn
 • Tidpunkt för in- och utpassering
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer

Informationen är krypterad och görs tillgänglig i händelse av skattekontroll. Du har rätt att begära ett årligt registerutdrag enligt Personuppgiftslagen, PUL.

Vem har rätt att se mina uppgifter i ett ID06-system?

De som kan se uppgifterna är platsansvarige/ID06-administratören på byggarbetsplatsen samt Skatteverket i samband med oannonserade kontrollbesök. Din arbetsgivare kan även se uppgifterna.

Hur kan jag kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade på mig i ID06-systemet?

Du har enligt Personuppgiftlagen, PUL rätt att begära ett registerutdrag en gång om året. Vill du ha ett registerutdrag så ska du kontakta det kortbolag ni använder er av och även de applikationsleverantörer som ni har använt för in- och utloggning.

Kan min arbetsgivare använda uppgifterna när jag registrerar mitt ID06-kort som underlag för tidredovisning?

Nej, tidredovisning på individnivå redovisas inte. Man kan dock på organisationsnummernivå få en sammanställning över hur många timmar företagets anställda har varit närvarande på en ID06-ansluten arbetsplats. Man kan dock ha kommit överens mellan arbetsgivare och arbetstagare att man vill använda informationen som lönesystem. För detta krävs ett skriftligt samtycke och att facket upplyses om överenskommelsen.

Finns det risk för att någon obehörig får tillgång till mina personuppgifter och använder dem?

ID06-systemet uppfyller kraven enligt personuppgiftslagstiftningen. Informationen är dessutom krypterad. Allting loggas så spårbarheten är mycket hög om vem som gjort vad och när. Den personliga integriteten är det som vi hela tiden prioriterar högst.

Vad innebär den nya lagen om elektronisk personalliggare, som träder i kraft den 1 januari 2016, för mig som företagare?

Lagen innebär bland annat att du ska

 • Föra elektronisk personalliggare genom utrustning tillhandahållen av byggherre
 • Hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren och Skatteverket

Lagen innebär bl.a. att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras.

Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om entreprenören och de personer som är verksamma på arbetsplatsen. Personer som under kortare tid lastar och levererar material behöver inte registreras.

Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden antas uppgå till mindre än fyra basbelopp (ex.moms) eller om byggherren är en privatperson som bygger för privatbruk.

Vem ansvarar för att en elektronisk personalliggare finns på arbetsplatsen?

Byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning (t.ex. läsare eller mobiltelefon med en applikation som stödjer dokumentation av identifikationsuppgifter) så att en elektronisk personalliggare kan föras. Byggherren har ansvaret för att den samlade personalliggaren finns tillgänglig för Skatteverket. Varje entreprenör är skyldig att föra och hålla sin del av personalliggaren (egna anställda samt inhyrd personal) tillgänglig för Skatteverket.

Byggherren har möjlighet att skriva över hela ansvaret till den generalentreprenör som utför entreprenad antingen som utförandeentreprenad eller totalentreprenad. Vid delad entreprenad får byggherren inte skriva över ansvaret på någon av entreprenörerna.

Vad händer om lagen inte följs?

Det finns olika kontroll-/sanktionsavgifter för de fall lagen inte följs.

Sanktioner för byggherren

 • Inte anmält byggstart: 25.000 kr/byggarbetsplats
 • Elektronisk utrustning för personalliggare saknas: 12.500 kr
 • Inte hållit den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket: 12.500 kr


Sanktioner för den som bedriver byggverksamhet

 • Inte hållit personalliggaren tillgänglig för Skatteverket: 12.500 kr
 • Personalliggaren är bristfällig eller har inte förts löpande: 12.500 kr
 • Verksam person har inte noterats i personalliggaren: 2.500 kr/person

Om byggherren inte har anmält byggstart eller håller en elektronisk personalliggare tillgänglig på arbetsplatsen kan inte en entreprenör i sin tur påföras kontroll/sanktionsavgifter.

Har Skatteverket rätt att besöka min byggarbetsplats utan att meddela det i förväg?

Ja, Skatteverket har rätt att göra oannonserade besök och kontrollera att lagen följs.

Hur kan jag få mer information om lagen och om hur mitt bygge ska uppfylla kraven?

Kontakta Skatteverket och/eller gå in på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se för att få den mest aktuella informationen.

Jag arbetar som Bas-U/platschef på ett vägbygge och vi har ingen möjlighet att inhägna vår arbetsplats med staket? Hur ska vi kunna uppfylla lagen med hjälp av ID06?

För arbetsplatser som inte går att hägna in finns mobila lösningar. Dessa lösningar använder en smartphone, eller läsplatta med GPS-funktion, med internetuppkoppling. I princip innebär det att man avgränsar ett virtuellt område runt arbetsplatsen. När en person som ska registrera sig i personalliggaren kommer innanför gränsen, håller man sitt ID06-kort mot telefonen/läsplattan som då registrerar kortet.

En telefon/läsplatta kan hantera flera ID06-kort och arbetsplatser. Mobila lösningar finns redan och fler är under utveckling av våra ackrediterade leverantörer.

Jag arbetar med byggservice åt företag och kommuner, blir det inte svårt att hålla reda på alla byggarbetsplatser? Mina anställda är på många olika arbetsplatser under en dag, hur har ni tänkt lösa det inom ID06-systemet?

För dessa arbetsplatser finns mobila lösningar där man använder en smartphone eller läsplatta med GPS-funktion och internetuppkoppling. I princip innebär det att man avgränsar ett virtuellt område runt arbetsplatsen. När en person som ska registrera sig i liggaren kommer innanför gränsen håller man sitt ID06-kort mot telefonen/läsplattan som då registrerar kortet.

En telefon/läsplatta kan hantera flera ID06-kort och arbetsplatser. Mobila lösningar finns redan och fler är under utveckling av våra ackrediterade leverantörer.

Vi ska göra ett större arbete åt en bostadsrättsförening innefattande stambyte och renovering av toaletter inne hos medlemmarna men även i allmänna utrymmen i huset. Kommer vi att beröras av den nya lagen?

Ja, det är viktigt att komma ihåg att stambytet inte är beställt av en privatperson utan av en bostadsrättsförening, som är en juridisk person, och därför gäller lagen, trots att arbetet till viss del utförs i en privatbostad. Däremot får Skatteverket inte göra oannonserade kontrollbesök i själva bostadsrättslägenheten. Det finns redan i dag bra ID06-lösningar på stambyten i bostadsrätter, fråga våra leverantörer som du hittar här.

Jag jobbar mest med att frakta material till olika byggarbetsplatser, berörs jag av lagen?

Lasta och lossa material, varor eller hjälpmedel under kortare tid behöver inte registreras i personalliggaren. De flesta beställare av dessa tjänster kräver trots detta att du förser dina chaufförer med ID06-kort, för att de ska ha kontroll över vilka personer som släpps in på byggarbetsplatsen.

Ur ett säkerhetsperspektiv är det viktigt att registrera sig på arbetsplatsen då det  i händelse av en olycka, går att skriva ut en lista över personer som befinner sig på arbetsplatsen.

Vilka arbetsplatser berörs av lagen?
 • Näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, anläggningsarbeten samt rivning av byggnadsverk.
 • Annan verksamhet som stödjer byggverksamheten, t.ex. städ och bevakning på byggarbetsplatsen.

Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden för byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre än fyra basbelopp (ca 180.000 kr exklusive moms) eller om byggherren är en privatperson som bygger för privat bruk.

Uppgifterna i personalliggaren ska sparas beskattningsåret + 2 år av varje näringsidkare. Kan jag spara uppgifterna i papper eller måste de sparas elektroniskt?

Enligt Skatteverket ska personalliggaren både föras och bevaras elektroniskt. ID06-systemet hanterar lagringen enligt Skatteverkets regler.

Varför gör ni en uppdatering av hela ID06-systemet?

För att skapa bättre förutsättningar för den sunda konkurrensen är det nödvändigt att uppdatera ID06-systemet tekniskt och till den kommande dataskyddsförordningen GDPR. Vi har vidare tagit hänsyn till de synpunkter som inkommit från företag, organisationer och från myndigheter i de olika utvecklingsområden som vi nu lanserar under 2018.

Vem äger ID06 AB?

Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen och Måleriföretagen går in som nya delägare i ID06 AB tillsammans med Sveriges Byggindustrier.

Med tanke på hur många företag som är anslutna till ID06-systemet kommer det bli vinstutdelningar till ägarna?

ID06 AB är inte vinstdrivande eller ger någon utdelning till ägarna och verkar för sund konkurrens genom att utveckla och tillhandahålla IT-system, IT-infrastruktur, IT-baserade söktjänster och annat stöd till företag, myndigheter och andra organisationer.
ID06-systemets syfte är primärt att motverka Svartarbete och annan ekonomisk brottslighet genom att bidra till effektiv skattekontroll men även att främja säkerheten på arbetsplatser genom att bland annat underlätta att krav enligt arbetsmiljölagen efterlevs och medverka till effektivisering av arbetsprocesser genom ökade möjligheter till digitalisering.

Vilka utvecklingsprojekt lanseras under 2018?

Under 2018 lanseras:
• ID06 Portalen – säker anslutning av företag och individer till ID06-systemet för en starkare koppling och mer synliggjort arbetsgivarsamband.
• Nytt ID06-kort, fysiskt kort och mobilt med en säkrare teknisk plattform som försvårar möjligheten till förfalskning. De nya korten ger också leverantörer av applikationer möjlighet att utveckla nya funktioner.
• Mitt ID06, ger företagen en samlad bild av deras personalliggare, oavsett vilken ID06-leverantör de har använt sig av. Genom Mitt ID06 kan företagen även ge sina anställda registerutdrag från personalliggarna på de arbetsplatser som individen har varit verksam på.
• ID06 Bolagsdeklaration, ett verktyg för styrning och uppföljning av delar av det sociala ansvarstagandet i hela entreprenörskedjan. Systemet levererar sammanställd information för alla leverantörer som löpande engageras i respektive projekt.
• ID06 Kompetensdatabas, (lanserades 2016) är ett verktyg som möjliggör att utbildningsbevis och behörigheter kan lagras elektroniskt och kopplas till individens ID06-kort.

Ska det verkligen vara nödvändigt att ansluta sitt företag igen och att byta ut alla ID06-kort?

Sveriges Byggindustrier har valt att höja tillitsnivån på ID06-systemet enligt eIDAS-förordningen.
eIDAS reglerar e-ID (t.ex. BankID i Sverige) och finns i tre LoA-nivåer.
Sveriges Byggindustrier har valt nivån LoA 2 som innebär en hög tillitsnivå där vi säkerställer identiteten på individen, säkerställer att företaget dit individen är kopplad är sunt och att det är verklig firmatecknare som skriver under anslutningen till ID06-systemet. Genom att säkerställa alla identiteter på ett tillförlitligt sätt når vi hög tillitsnivå och hög säkerhet för att säkerställa arbetsgivarsambandet mellan företag och individ.
Från och med Juni 2019 kommer enbart de nya ID06-korten att gälla, alla gamla ID06-kort kommer att spärras automatiskt.

Om vi nu byter ut alla ID06-korten och ersätter dessa med ny teknik, vad händer med all läsarutrustning som vi har?

Vi har i dialog med de ackrediterade ID06-leverantörerna anpassat det nya ID06-kortet för att verksamheten ska kunna fortgå med så få störningar som möjligt. Det nya ID06-kortet har stöd för Mifare vilket innebär att utrustning som stödjer Mifare fortsatt kommer att fungera.
EM-chipet är dock borttaget i det nya ID06-kortet då det är en osäker teknik.
Vi har i kontakt med samtliga ackrediterade ID06-leverantörer kontrollerat att det nya ID06-kortet läser i befintlig utrustning. Ingen leverantör har påvisat att så inte är fallet. Viss utrustning kan kräva en uppdatering av mjukvaran kopplat till läsaren.

Mifare Classic chipet, kommer detta att försvinna på sikt?

På det nya ID06-kortet finns ett JCOP chip där vi emulerar Mifare Classic. Mifare Classic är det chip där personuppgifterna i nuvarande ID06-kort i dag finns lagrade. Det innebär att det nya ID06-kortet efterliknar det sätt Mifare Classic fungerar på i det gamla ID06-kortet och därför kommer att fungera i majoriteten av de läsare som finns ute idag. Stödet i nya ID06-kort för Mifare Classic kommer finnas kvar tills vi ser att de flesta kunderna har fått möjlighet att gå över till att läsa den säkrare tekniken. Vi bedömer att teknikövergången kommer att vara genomfört under 2020. Därefter återkommer vi med en tidpunkt för när Mifare Classic- stödet tas bort från det ID06-kortet.

Vilka personuppgifter är ID06 personuppgiftsansvariga för?

ID06 samlar in personuppgifter från ID06-ackrediterade kortföretag och utbildningsföretag med syftet att hjälpa företag i sin hantering av personuppgifter, för att motverka fusk och skapa en säkrare arbetsplats.
Från kortföretag, samlar vi in personnummer, namn, organisationsnummer, företagsnamn och land och från utbildningsföretag, samlar vi in uppgifter om vilka utbildningar en individ genomgått samt dennes personnummer.
ID06 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som vi samlar in och behandlar från kort- och utbildningsföretag. Vår behandling sker med stöd av individens samtycke.
När ID06-kort sedan läses av i en kortläsare ute på arbetsplatser, överförs de uppgifter som är kopplade till ID06-kortet. Vilka uppgifter som överförs kan variera beroende på vilken tjänst som ID06-kortet används för. ID06 är personuppgiftsansvarig för den överföring av personuppgifter som sker till arbetsplatsen men vi är inte personuppgiftsansvarig för den behandling av uppgifter som därefter sker, t.ex. om uppgifterna när uppgifterna används för att upprätta en elektronisk personalliggare.
Vi strävar efter att hela tiden begränsa användningen av personuppgifter. Vi samlar därför inte in mer uppgifter än vad vi behöver från kort- och utbildningsföretag och vi ålägger även de parter som använder uppgifterna att begränsa sin användning.

Vad är Mitt ID06?

Syftet med Mitt ID06 är att ge företag en samlad bild av alla deras personalliggare, oavsett vilken ID06-leverantör de har använt sig av. Genom Mitt ID06 kan företagen även ge sina anställda registerutdrag från personalliggarna på de arbetsplatser som individen har varit verksam på.
Varje enskilt företag är personuppgiftsansvariga för uppgifterna i sina personalliggare. Ingen information överförs till Mitt ID06 förrän det finns ett biträdesavtal på plats mellan företaget och ID06.
Den praktiska hanteringen ute på byggarbetsplatsen kommer inte att förändras. Det är endast en kopia av den lagstadgade informationen (SKVFS 2015:6) i personalliggarna som överförs till Mitt ID06 via ID06-leverantörernas system.

Vad är ID06 Bolagsdeklaration?

För att öka transparensen i entreprenadkedjorna kan man använda sig av en kommande tjänst, ID06 Bolagsdeklaration som är ett verktyg för styrning och uppföljning av delar av det sociala ansvarstagandet i hela entreprenörskedjan. Bolagsdeklarationen levererar sammanställd information för alla leverantörer som löpande engageras i respektive projekt.
Ett larm skickas till Byggherre och generalentreprenör om kontrollen inte är ok för något företag i entreprenörskedjan. Det som kontrolleras är Skatteform (F-skatt/A-skatt), momsregistret, företagsregistret, arbetsgivarregistret, betalda arbetsgivaravgifter, obetalda skatter, skuldsaldo hos kronofogden, ansökan om betalningsföreläggande, ansökan om konkurs, revisorsreservation etc.

Vad är ID06 Kompetensdatabas?

I ID06 Kompetensdatabas kan utbildningar och behörigheter registreras och dessa kan sedan med stöd av ID06 kortet visas elektroniskt på arbetsplatsen.
Det underlättar hanteringen för både arbetstagare och arbetsgivare, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks. För att få registrera utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas måste utbildningsföretag ackreditera sig hos ID06. I skrivande stund finns det drygt 100 ackrediterade utbildningsföretag och fler står på kö.
För att kunna registrera ett utbildningsbevis måste även individen (kortinnehavaren) ge sitt samtycke, vilket kan göras med hjälp av BankID på www.id06kompetensdatabas.se eller skriftligt samtycke till utbildningsföretaget. På hemsidan kan arbetsgivare som är anslutna till ID06-systemet ansöka om läsbehörighet för att se sina medarbetares registrerade utbildningsbevis. Nu ökar funktionaliteten genom att ID06-applikationsleverantörer ges möjlighet att implementera kompetensdatabasen i sina tekniska lösningar ute på arbetsplatserna.
ID06 nya ackrediteringsavtal ger ID06-leverantörer behörighet att koppla upp sig mot ID06 Kompetensdatabas och redovisa elektroniska utbildningsbevis i sina applikationer ute på arbetsplatserna. På så sätt får BAS-U en enklare hantering av utbildningsbevis och behörigheter på arbetsplatsen.

Vad kostar det att registrera utbildningsbevis i kompetensdatabasen?

Vi tar ut en avgift av utbildningsföretaget, för närvarande 100 kr per registrering. Observera att utbildningsföretaget kan lägga på en administrativ avgift.

Vem kan se individens registrerade utbildningsbevis?

• Individen kan alltid se sina utbildningsbevis. Logga in med hjälp av BankID på www.id06kompetensdatabas.se
• Utbildningsföretaget som har registrerat utbildningsbeviset.
• Företaget, ID06 anslutet, som du är anställd hos.
• Platschefen på den arbetsplats du jobbar på.

Måste jag använda mitt BankID för att registrera mig för ID06 2.0?

Nej inte nödvändigtvis. Du kommer även att kunna utföra en manuell registrering. För detta rekommenderas det att ta kontakt med din kortleverantör så de kan hjälpa er vidare.

Hur gör vi med elever och praktikanter?

Elever som har fyllt 16 år, och ska ut på en ID06-ansluten arbetsplats måste också ha ID06-kort precis som alla andra som vistas på arbetsplatsen. Därför ska skolan eller utbildningen som eleven går på anordna detta till berörda elever.

För att anordna kort till eleverna går detta att göra här

Vad kostar det?

Själva priset beror lite på vilken leverantör du väljer att använda. Det rekommenderas att gå till vår partnersida så kan du jämföra våra partners.

Utländska bolag?

Har du en underleverantör som kommer från utlandet så ska även de ha ID06-kort om resterande personal på arbetsplatsen ska ha det. De kan ansöka på liknande sätt som ni själva har gjort (Dvs. Via kortleverantörerna) men det är viktigt att se till att de får komma in i landet samt har arbetstillstånd i Sverige.

Hur skall ett ID06-foto se ut?

Fotografiet som ska användas till ID06-kort ska vara av god kvalitet. För detta ska följande anvisningar följas:

 

 • Fotot lämnas i ett exemplar och ska vara välliknande.
 • Ansiktet ska vara avbildat rakt framifrån med hela ansiktet synligt.
 • Båda ögonen ska vara helt synliga och pupillerna ska synas tydligt. Blicken ska vara riktad mot kameran.
 • Fotografiet ska ha god skärpa. Skärpan ska ligga i pupillerna. Reflektioner får inte synas i glasögonen.
 • Individen får inte ha mörka eller färgade glasögon.
 • Individen får inte ha någon huvudbonad eller liknande.
 • Ansiktet ska vara jämnt belyst och bakgrunden ska vara ljus utan skuggor.
 • Hela huvudet ska vara synligt, inte bara ansiktet.
 • Både svartvita foton och färgfoton är godkända.
Hur lång giltighetstid kommer de nya ID06 2.0 korten att ha?

De kommer att ha 5 års giltighetstid. Därefter behöver de förnyas.

Behöver egenföretagare ID06-kort?

Om en egenföretagare kommer att befinna sig på en ID06-ansluten arbetsplats så behöver även de ha ID06-kort.

Hittar du inte det svar du söker?

Skriv din fråga i formuläret nedan så kompletterar vi listan.