ID06 - systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

ID06-systemet är uppbyggt av flera delar som tillsammans skapar tryggare och säkrare arbetsplatser: 

 • Ett personligt ID06-kort som är obligatoriskt för alla som vistas på en ID06-ansluten byggarbetsplats. Från 1 juli 2016 kompletteras kortet med Mobilt ID06. 
 • Läsarutrustning (kortterminaler) och/eller mobilappar för in- och utregistrering i byggarbetsplatsens personalliggare. Alla registreringar krypteras och har spårbara loggar.
 • Elektroniskt system för personalliggare, som uppfyller lagkraven från 1 januari 2016.
 • Ett centralt spärregister för högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet. 
 • ID06 är anpassat till PUL (Personuppgiftslagen) och godkänt av Datainspektionen.
 • ID06 förs vidare i entreprenadavtalen via Allmänna bestämmelser.
 • ID06 möjliggör för hela bygg- och anläggningsbranschen att använda ett gemensamt system.
 • En databas för yrkesrelaterade utbildningsbevis – ID06 Kompetensdatabas – öppnade i april 2017.
 • ID06 är ett konkurrensneutralt system. Leverantörer av personalliggare, läsare, applikationer eller kort kan söka ackreditering och prövas mot ID06-standarden. 


Genom ackreditering av leverantörerna säkerställs att

 • personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt enligt PUL, 
 • kraven enligt lagen om elektroniska personalliggare uppfylls.


Datainspektionen anser att ID06 hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. Datainspektionens hela yttrande

 

 

Läs broschyren

ID06_folder_2015.png