Personuppgiftspolicy - Personal Data Policy


I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilket slags personlig information vi samlar in från dig inom ramen för ID06 Systemet, ändamålet med behandlingen, hur informationen används och vilka som får ta del av den samt de val du kan göra angående ID06:s användning av din information. Vi beskriver även de åtgärder vi vidtar för att skydda informationen och hur du kontaktar oss om du har frågor om vår hantering av personuppgifter.

Svenska/swedish


This personal data policy describes the personal data we collect from you within the framework of the ID06 System, the aim of this data processing, how the information is used and who is allowed to access it, as well as your options regarding ID06’s use of your information. We also describe the measures we take to protect the information and how you may contact us if you have any questions about our processing of personal data.

Engelska/english