Hur kan vi hjälpa dig?

Personalliggare

 • Hur gör vi med elever och praktikanter ,ska de registreras i personalliggaren? Är det i så fall någon skillnad om de kommer ifrån grundskola, gymnasium eller högskola?

  Gymnasieelever och äldre ska registreras i personalliggaren hos den entreprenör de praktiserar hos, men inte praoelever från grundskolan.
  Gymnasieelever och äldre som ska ut på en ID06 arbetsplats måste också ha ID06-kort precis som alla andra som vistas på arbetsplatsen. Därför ska skolan eller utbildningsbolaget beställa detta till berörda elever. För att beställa ID06-kort går detta att göra via elevID06.se

 • Uppgifterna i personalliggaren ska sparas beskattningsåret + 2 år av varje näringsidkare. Kan jag spara uppgifterna i papper eller måste de sparas elektroniskt?

  Enligt Skatteverket ska personalliggaren både föras och bevaras elektroniskt. ID06 via Mitt ID06 bevarar en kopia av informationen (in och utloggningar, datum, tid och arbetsplatsnummer från arbetsplatsen) i personalliggarna som överförs till Mitt ID06 via ID06 Partners system. Även ID06 ackrediterade partners hanterar lagringen enligt Skatteverkets regler.

 • Vilka arbetsplatser berörs av lagen?

  Näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, anläggningsarbeten samt rivning av byggnadsverk.

  Annan verksamhet som stödjer byggverksamheten, t.ex. städ och bevakning på byggarbetsplatsen.

  Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden för byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre än fyra basbelopp (ca 180.000 kr exklusive moms) eller om byggherren är en privatperson som bygger för privat bruk.

 • Jag jobbar mest med att frakta material till olika byggarbetsplatser, berörs jag av personalliggarlagen?

  Lasta och lossa material, varor eller hjälpmedel under kortare tid behöver inte registreras i personalliggaren. De flesta beställare av dessa tjänster kräver trots detta att du förser dina chaufförer med ID06-kort, för att de ska ha kontroll över vilka personer som släpps in på byggarbetsplatsen.

  Ur ett säkerhetsperspektiv är det viktigt att registrera sig på arbetsplatsen då det i händelse av en olycka, går att skriva ut en lista över personer som befinner sig på arbetsplatsen.

 • Vi ska göra ett större arbete åt en bostadsrättsförening innefattande stambyte och renovering av toaletter inne hos medlemmarna men även i allmänna utrymmen i huset. Berörs vi av personalliggarlagen?

  Bostadsrättföreningen har såsom byggherre skyldighet att se till att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt. Ansvaret att föra personalliggaren kan överföras i avtal till entreprenören.

 • Jag arbetar med byggservice åt företag och kommuner, blir det inte svårt att hålla reda på alla byggarbetsplatser? Mina anställda är på många olika arbetsplatser under en dag, hur har ni tänkt lösa det inom ID06-systemet?

  För dessa arbetsplatser finns mobila lösningar där man använder en smartphone eller läsplatta med GPS-funktion och internetuppkoppling. I princip innebär det att man avgränsar ett virtuellt område runt arbetsplatsen. När en person som ska registrera sig i liggaren kommer innanför gränsen håller man sitt ID06-kort mot telefonen/läsplattan som då registrerar kortet.

  En telefon/läsplatta kan hantera flera ID06-kort och arbetsplatser. Mobila lösningar finns och fler är under utveckling av våra ackrediterade partners.

 • Jag arbetar som Bas-U/platschef på ett vägbygge och vi har ingen möjlighet att inhägna vår arbetsplats med staket? Hur ska vi kunna uppfylla lagen med hjälp av ID06?

  För arbetsplatser som inte går att hägna in finns mobila lösningar. Dessa lösningar använder en smartphone, eller läsplatta med GPS-funktion, med internetuppkoppling. I princip innebär det att man avgränsar ett virtuellt område runt arbetsplatsen. När en person som ska registrera sig i personalliggaren kommer innanför gränsen, håller man sitt ID06-kort mot telefonen/läsplattan som då registrerar kortet.

  En telefon/läsplatta kan hantera flera ID06-kort och arbetsplatser. Mobila lösningar finns och fler är under utveckling av våra ackrediterade partners.

 • Hur kan jag få mer information om lagen och om hur min byggarbetsplats ska uppfylla kraven?

  Kontakta Skatteverket eller gå in på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se för att få den mest aktuella informationen.

 • Har Skatteverket rätt att besöka min byggarbetsplats utan att meddela det i förväg?

  Ja, Skatteverket har rätt att göra oannonserade besök och kontrollera att lagen följs.

 • Vad händer om lagen om personalliggare inte följs?

  Det finns olika kontroll-/sanktionsavgifter för de fall lagen inte följs.

   

  Sanktioner för byggherren

  • Inte anmält byggstart: 25.000 kr/byggarbetsplats
  • Elektronisk utrustning för personalliggare saknas: 12.500 kr
  • Inte hållit den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket: 12.500 kr

   

  Sanktioner för den som bedriver byggverksamhet

  • Inte hållit personalliggaren tillgänglig för Skatteverket: 12.500 kr
  • Personalliggaren är bristfällig eller har inte förts löpande: 12.500 kr
  • Verksam person har inte noterats i personalliggaren: 2.500 kr/person
  • Om byggherren inte har anmält byggstart eller håller en elektronisk personalliggare tillgänglig på arbetsplatsen kan inte en entreprenör i sin tur påföras kontroll/sanktionsavgifter.
 • Vem ansvarar för att en elektronisk personalliggare finns på arbetsplatsen?

  Byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning (t.ex. läsare eller mobiltelefon med en applikation som stödjer dokumentation av identifikationsuppgifter) så att en elektronisk personalliggare kan föras. Byggherren har ansvaret för att den samlade personalliggaren finns tillgänglig för Skatteverket. Varje entreprenör är skyldig att föra och hålla sin del av personalliggaren (egna anställda samt inhyrd personal) tillgänglig för Skatteverket.
  Byggherren har möjlighet att skriva över hela ansvaret till den generalentreprenör som utför entreprenad antingen som utförandeentreprenad eller totalentreprenad. Vid delad entreprenad får byggherren inte skriva över ansvaret på någon av entreprenörerna.

 • Vad gäller kring lagen om elektronisk personalliggare?

  Lagen innebär i korthet bland annat att du ska:

  • Föra elektronisk personalliggare genom utrustning tillhandahållen av byggherre
  • Hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren och Skatteverket
  • Lagen innebär bl.a. att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras.
  • Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om entreprenören och de personer som är verksamma på arbetsplatsen. Personer som under kortare tid lastar och levererar material behöver inte registreras.
  • Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden antas uppgå till mindre än fyra basbelopp (ex.moms) eller om byggherren är en privatperson som bygger för privatbruk.

  Kontakta Skatteverket eller gå in på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se för att få den mest aktuella informationen.

 • Hur beställer jag personalliggare?

  Du kan, genom att gå in på partner, hitta ett stort urval av olika partners som kan leverera lösningar för dig som behöver personalliggare. Det finns så väl mobilapplikationer som fasta personalliggare att välja mellan.