Hur kan vi hjälpa dig?

Regelverk kring ID06

Allmänt om ID06

 • Vem äger ID06 och med tanke på hur många företag som är anslutna till ID06-systemet kommer det bli vinstutdelningar till ägarna?

  ID06 ägs av branschen och har fått i uppdrag att arbeta för en sund konkurrens, vi delar inte ut vinst till våra delägare och verkar konkurrensneutralt på marknaden.

  ID06-systemets syfte är primärt att motverka svartarbete och annan ekonomisk brottslighet genom att bidra till effektiv skattekontroll men även att främja säkerheten på arbetsplatser genom att bland annat underlätta att krav enligt arbetsmiljölagen efterlevs och medverka till effektivisering av arbetsprocesser genom ökade möjligheter till digitalisering.

  Våra ägare är Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Transportföretagen och Måleriföretagen och Byggföretagen.

 • Vad är syftet med ID06?

  Syftet med den legitimationsplikt och närvaroregistrering som följer av ID06 är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen. Systemet bidrar också till att förenkla säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. För ett effektivt fungerande olycksförebyggande arbete är det av största vikt att både känna till och kunna kontrollera vilka som vistas på arbetsplatsen, vilka arbeten som pågår och vilken säkerhetsinstruktion varje individ har fått.

 • Vad är ett A1 intyg?

  A1 är ett intyg som visar vilken stats socialförsäkringssystem en person tillhör. Intyget får man från motsvarande Försäkringskassan i det land arbetstagaren kommer ifrån. Man ska ansöka om ett A1 intyg innan avresa. Intyget visar att arbetstagaren redan tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU och därför inte ska betala sociala avgifter i Sverige.

Individ

 • Vilka personuppgifter är ID06 personuppgiftsansvariga för?

  ID06 samlar in personuppgifter från ID06-ackrediterade kortföretag och utbildningsföretag med syftet att hjälpa företag i sin hantering av personuppgifter, för att motverka fusk och skapa en säkrare arbetsplats.

  ID06 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som vi samlar in och behandlar från kort- och utbildningsföretag. Från kortföretag, samlar vi in personnummer, namn, fotografi, organisationsnummer, företagsnamn och land och från utbildningsföretag, samlar vi in uppgifter om vilka utbildningar en individ genomgått samt dennes personnummer.

  När ID06-kort sedan läses av i en kortläsare ute på arbetsplatser, överförs de uppgifter som är kopplade till ID06-kortet. Vilka uppgifter som överförs kan variera beroende på vilken tjänst som ID06-kortet används för. ID06 är personuppgiftsansvarig för den överföring av personuppgifter som sker till arbetsplatsen men vi är inte personuppgiftsansvarig för den behandling av uppgifter som därefter sker, t.ex. om uppgifterna när uppgifterna används för att upprätta en elektronisk personalliggare.

  Vi strävar efter att hela tiden begränsa användningen av personuppgifter. Vi samlar därför inte in mer uppgifter än vad vi behöver från kort- och utbildningsföretag och vi ålägger även de parter som använder uppgifterna att begränsa sin användning.

  Vill du veta mer om vilka behandlingar som utförs kan du läsa mer i vår integritetspolicy.

 • Finns det risk för att någon obehörig får tillgång till mina personuppgifter och använder dem?

  De personuppgifter som samlas in om dig behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Vi har etablerat och dokumenterat tekniska och organisatoriska rutiner och åtgärder för att säkerställa din integritet, uppgifternas tillgänglighet och sekretess, allt utifrån de krav som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning.
  Vi kräver alltid att parter som använder ID06-systemet ska verka för att all information hanteras på ett säkert sätt och att de respekterar individers integritet.

 • Kan min arbetsgivare använda uppgifterna när jag registrerar mitt ID06-kort som underlag för tidredovisning?

  Nej, tidredovisning på individnivå är inte syftet med att uppgifterna samlats in. Man kan dock på organisationsnummernivå få en sammanställning över hur många timmar företagets anställda har varit närvarande på en ID06-ansluten arbetsplats. Man kan dock ha kommit överens mellan arbetsgivare och arbetstagare att man vill använda informationen som lönesystem. För detta krävs ett skriftligt samtycke och att facket informeras om överenskommelsen.

 • Hur kan jag kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade på mig i ID06-systemet?

  Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy under punkten 7. Dina Rättigheter. ID06 AB är personuppgiftsansvarig för de kortuppgifter och kompetenser som finns registrerade i vårt system och du kan begära ett registerutdrag från oss om detta. När det gäller information som behandlas ute på arbetsplatsen i exempelvis en personalliggare är det din arbetsgivare som ansvarar för uppgifterna, det gör också det företag som ansvarar för arbetsplatsen och för den samlade personalliggaren. Vänd dig till din arbetsgivare för att få ta del av uppgifterna i personalliggaren. För att göra detta enklare har ID06 skapat en funktion som kallas Mitt ID06 för att din arbetsgivare på ett enklare sätt kan utge ett registerutdrag från de arbetsplatser som du har varit verksam på. Mitt ID06 kommer att tas i bruk under senare delen av 2020.

 • Vem har rätt att se mina uppgifter i ett ID06-system?

  De som har rätt att ta del av uppgifterna är platsansvarig/ID06-administratören på arbetsplatsen och Skatteverket i samband med oannonserade kontrollbesök. Din arbetsgivare har även rätt att ta del av uppgifterna.

  Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy på https://id06.se/gdpr-avtal/  i punkten 7. Dina Rättigheter.

 • När jag använder mitt kort på en arbetsplats, vilka uppgifter sparas då i systemet?

  Några exempel på behandlingar som sker när du använder ditt ID06-kort och ändamålen med sådana behandlingar är:

  • Registrering av in- och utpassering på din arbetsplats samt kontroll av ID06-kortet mot ID06s spärrlista för att:
  • Kontrollera din identitet, dina utbildningar och din behörighet (information om utbildning och behörighet kopplas till ID06-kortet avseende ID06 Kompetensdatabas) och att ID06-kortet är giltigt;
  • upprätthålla en elektronisk personalliggare enligt skatteförfarandelagen, uppgifterna som registreras i en personalliggare är:
   • För- och efternamn
   • Tidpunkt för in- och utpassering
   • Företagsnamn
   • Organisationsnummer
   • möjliggöra en säker närvarokontroll och rapportering vid händelse av en arbetsplatsolycka eller liknande händelse; och
   • planera arbetet och öka säkerheten på arbetsplatsen.
   • Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy på https://id06.se/gdpr-avtal/

ID06-kort

 • Hur gör vi med elever och praktikanter som ska praktisera på en ID06 arbetsplats? Är det i så fall någon skillnad om de kommer ifrån grundskola, gymnasium eller högskola?

  Gymnasieelever och äldre ska registreras i personalliggaren hos den entreprenör de praktiserar hos, men inte praoelever från grundskolan.
  Gymnasieelever och äldre som ska ut på en ID06 arbetsplats måste också ha ID06-kort precis som alla andra som vistas på arbetsplatsen. Därför ska skolan eller utbildningsbolaget beställa detta till berörda elever. För att beställa ID06-kort till går detta att göra via elevID06.se

 • Behöver egenföretagare ID06-kort?

  Om en egenföretagare kommer att befinna sig på en ID06-ansluten arbetsplats så behöver även de ha ID06-kort.

 • Vilka uppgifter ska alltid synas på ett ID06-kort?

  • Företagsnamn i klartext (det namn som är registrerat på bolagsverket)
  • Företagets organisationsnummer
  • Kortinnehavarens fotografi
  • Kortinnehavarens för- och efternamn
  • ID06-kortnummer
  • ID06-logotype
  • Giltighetstid