Hur kan vi hjälpa dig?

Rapportförståelse - Vad visas i Företagsrapporten

 • Vilka delar finns i företagsrapporten?

  Det finns två delar, se gula flikar:
  – Sammandrag
  – Data från Informationskällor

 • Vad visas i sammandrag?

  Här framgår:
  – Företagets namn och ev. firma för enskilda näringsidkare
  – Dagens datum och datum för när rapportens ingående data senast uppdaterades
  – En sammanställning, med tillhörande statussymbol, för samtliga kontrollområden, se kontrollområde
  Tryck på pilen vid texten ”Förklaringar och symboler” och förklaring till ID06 Bolagsdeklarations fem olika statusar visas.

 • Kontrollområde

  Under respektive kontrollområde förklaras genomförd kontroll.

 • F-skattekontroll

  Om företaget har en F-skatt eller en så kallad FA-skatt. Dessa indikeras med ”ok”.
  Tänk på att alla företag inte behöver ha F-skatt eller kan få F-skatt. Ett grundkrav för att vara ID06 anslutet företag är att företaget har en F-skatt.

 • Företagsstatus

  Vilken status företaget har. Exempel på statusar är lagerbolag, fusionsärenden, likvidationsärende pågår eller konkursansökan inlämnad.
  ID06 regelverk bygger på de olika statusparametrar som Creditsafe skickar.

 • Företags- och organisationsform

  Alla vanliga svenska företagsformer indikeras med ”ok”. Övriga indikeras med ”observera”.
  Vanliga svenska företagsformer är aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag.

 • Svenska momsregistret

  Om företaget är momsregistrerat meddelas “ok”. “Ok-status” gäller även för svenska regioner, kommuner och statlig verksamhet. För övriga visas “observera”.

 • Svenska arbetsgivarregistret

  Om företaget är registrerat i svenska arbetsgivarregistret meddelas ”ok”.
  Kontroller sker även mot uppgifter om företagets anställda.

 • Företrädarkontroll på svenska AB

  ”Varning” visas om det finns någon negativ information om företrädare i svenska aktiebolag.

 • Skuldsaldo skatter och avgifter hos Kronofogden

  Om företaget inte har några eller har ringa aktuella skatte- och avgiftsskulder indikeras ”ok”.
  Därefter meddelas olika status beroende på storlek på skulden i förhållande till företagets omsättning.
  Skuldsaldobelopp framgår alltid

 • Skuldsaldo enskilda mål hos Kronofogden

  Om företaget inte har några eller har ringa aktuella enskilda skulder indikeras ”ok”.
  Därefter meddelas olika status beroende på storlek på skulden i förhållande till företagets omsättning.
  Skuldsaldobelopp framgår alltid.
  Tänk på att skulder från det allmänna t.ex. från kommunalägda bolag kan rymmas i de enskilda målen.

 • Kontroll av krav för revisor

  Om företaget har en registrerad revisor meddelas alltid ”ok”.

  ”Utred” meddelas då företaget ska ha en revisor men saknar sådan.
  ”Varning” meddelas när företagets revisor avgått på egen begäran. Notera att detta ofta är under en kort period och så fort en ny revisor tillträder meddelas ”ok” igen. ID06 sparar inte informationen vilken kan vara mycket allvarlig.

 • Rating

  – Företagets rating samt eventuella ratingkommentarer. Max fem ratingkommentarer visas.

  Låg eller medelstor risk för insolvens de närmaste 12 månaderna meddelas med ”ok”.

  Därefter meddelas olika status beroende på bedömd allvarlighetsgrad. Till grund för ratingen ligger bland annat uppgifter om företrädarna, information från företagets årsredovisning eller bokslut, företagets livscykel, företagets status etc.
  ID06 regelverk bygger på de olika ratingparametrar som Creditsafe skickar. Notera att för leverantör som har negativ rating visas ingen insolvensrisk.
  Notera att företagets status kan visas under rating eftersom det är en del av ratingen.

 • Företagsinformation

  – Organisationsnummer och momsnummer eller VAT
  – Företagsform
  – Huvudsakligt verksamhetsområde
  – Säte

 • Registreringsinformation svenska register

  – Registeringsdatum för företaget
  – Innehav av F-skatt samt registreringsdatum
  – Momsregistrering samt registreringsdatum
  – Arbetsgivarregistrering

  Notera att datum för registrering av arbetsgivaravgifter inte finns.

 • “Kronofogdeuppgifter (KFM, Kronofogden, Kronofogdemyndigheten)”

  Betalningsansökningar, Utmätnings försök, skuldsaldo för allmänna mål (a-mål) och enskilda mål (e-mål)
  Notera att betalningsansökningar från det allmänna som bedrivs i bolagsform ingår i e-mål.

 • ”Finansiell information (årsredovisning, bokslut, nyckeltal)”

  – Räkenskapsår
  – Antal anställda eller anställningsintervall
  – Nettoomsättning eller nettoomsättningsintervall
  – Resultat efter finansiella poster och skatt
  – Aktiekapital
  – Eget kapital
  – Kortfristiga skulder
  – Långfristiga skulder
  – Balansomslutning
  – Omsättning per anställd
  – Soliditet
  – Eget kapital/aktiekapitalet
  – Kassalikviditet och Balanslikviditet

 • Revisionsuppgifter

  – Innehav av revisor
  – Revisorsuppgifter kopplade till årsredovisningen;  avsaknad av revisionsberättelse, anmärkningar och kommentarer samt uppgift om försent lämnad årsredovisning.

  Notera räkenskapsåret för årsbokslutet då försent lämnad årsredovisning visas.
  Notera att alla bolag inte omfattas av krav på revisor.

 • Företrädare

  Styrelseledamöter samt andra funktioner visas med:
  – funktion
  – namn
  – del av personnummer
  – om utlandsbosatt
  – tillträdesdatum
  Har personen flera funktioner anges personen flera gånger.

 • “Förvaltare (konkursförvaltare, likvidator, rekonstruktör, företagsrekonstruktör)”

  Uppgiften visas om företaget har inlett eller försatts i en sådan process.
  – Konkursförvaltare
  – Likvidator
  – Företagsrekonstruktör

  Uppgiften visas tillsammans med respektive kontaktuppgift.

 • Kontaktinformation, koncerninformation

  Kontaktinformation:
  – Besöks och eventuell C/O adress
  – Telefonnummer
  – Mejladress
  – Webadress

  Koncerninformation:
  –  Namn på eventuell koncernmoder
  – Organisationsnummer koncernmoder
  – Landkod för registrering

 • Varför visas inte datum för arbetsgivarregistrering?

  ID06 leverantör av data kan inte tillhandahålla datum för registrering i arbetsgivarregistret. Uppgift kan tillhandahållas av Skatteverket.

 • Varför visas inte alla allmänna mål?

  ID06 har gjort bedömningen att vissa typer av allmänna mål inte ska ligga till grund för denna rapport. Sådana mål kan t.ex. vara vägtull.

 • Varför visas omsättning per anställd?

  Nyckeltalet anses som ett bra värde för bedömning av företagets kapacitet och kan ge uppfattning om andel egen personal kontra underentreprenörer etc.
  Nyckeltalet bör jämföras med företag i liknande branscher.

 • Varför visas ett intervall för omsättning?

  I de fall företaget inte har angett omsättningen i årsredovisning eller att årsredovisningen inte hämtats in så kan rapporten visa ett värde som registrerat hos SCB.

 • Varför visas ett intervall för antal anställda?

  I de fall företaget inte har angett antal anställda i årsredovisning eller att årsredovisningen inte hämtats in så kan rapporten visa ett värde som finns registrerat hos SCB.

 • Varför visas ett intervall för omsättning per anställd?

  I de fall företaget inte har anget antingen antal anställda eller omsättning eller båda dessa uppgifter så visas ett intervall som grundar sig på registrerade uppgifter hos SCB.

 • Kontrollbalansräkning

  – Om inte relevant visas detta.

  Kontrollbalansräkning ska upprättas då halva aktiekapitalet anses förbrukat. Notera storleken på aktiekapitalet! Är storleken adekvat för den verksamhet som bedrivs? Här framgår krav på kontrollbalansräkning antingen i de fallen kontrollbalansräkning anges i årsredovisning eller ska upprättas med nyckeltal som beräkningsgrund .

  Notera att ID06 inte har kännedom om den löpande verksamheten. En för företaget stor händelse kan när som helst under räkenskapsåret leda till ett behov av att upprätta en kontrollbalansräkning.