Vad gäller kring lagen om elektronisk personalliggare?

Lagen innebär i korthet bland annat att du ska:

  • Föra elektronisk personalliggare genom utrustning tillhandahållen av byggherre
  • Hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren och Skatteverket
  • Lagen innebär bl.a. att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras.
  • Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om entreprenören och de personer som är verksamma på arbetsplatsen. Personer som under kortare tid lastar och levererar material behöver inte registreras.
  • Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden antas uppgå till mindre än fyra basbelopp (ex.moms) eller om byggherren är en privatperson som bygger för privatbruk.

Kontakta Skatteverket eller gå in på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se för att få den mest aktuella informationen.