9 nov 2021

Bankinitiativet – för en hållbar byggbransch

2019 uppvaktade byggbranschen bankerna i Sverige för att föreslå ett samarbete. Budskapet till bankerna var ”– Om ni ställer ökade krav på era kunder om kontroller, så bidrar ni till att motverka brottslighet i vår bransch, stärker arbetet för mänskliga rättigheter och ni bidrar till ökad sund konkurrens och en sund ekonomi inom byggandet i Sverige.

 

Brottsligheten inom byggbranschen har ökat och blivit mer komplex, samtidigt som affärsmodellen i branschen har förändrats med fler led och fler underentreprenörer. I och

med den ökade komplexiteten så ökar också kraven på kontrollerna som görs. När omvärldens förändras och kriminaliteten ökar, så måste aktörerna också ändra sina arbetsmetoder.

Bankerna tog till sig frågan och påbörjade ett arbete som skulle utmynna i ett beslut om gemensamma riktlinjer som ska beaktas i kreditgivningen. Pandemin har fördröjt arbetet något, men bankerna tror att man kan lansera ett nytt gemensamt arbetssätt under våren 2022. Hur ser då de gemensamma riktlinjerna ut?

Vi har bett Carl Lindståhl på SBAB att ge oss en första inblick i riktlinjerna och hur de är tänkt att fungera och vilka problem de skall motverka.

– Detta är ett unikt initiativ där banken ställer krav på sin kund låntagaren, oftast en beställare av ett bygge, för att motverka brottslighet i en bransch, inleder Carl Lindståhl. Beställaren skall kravställa mot huvudentreprenören, som i sin tur skall kravställa mot underentreprenörerna som anlitas. De föreslagna kraven från byggbranschen kan delas in i fem delar:

 

1. Att ha en digital uppföljning, kontroll och rapportering via ID06 system eller liknande system med motsvarande kvalitet och funktion.

 

2. Krav på föranmälan av underentreprenör med en viss tid för bakgrundskontroll. Bankerna vet att detta görs i för liten utsträckning.

 

3. Entreprenören skall vara hel och ren, det vill säga: ha F-skatt, avsaknad av skatteskuld samt vara arbetsgivarregistrerad och betala arbetsgivaravgifter om det krävs enligt svensk lag.

 

4. Alla skall ha en auktoriserad revisor – detta krav har ej gått vidare av konkurrensrättsliga skäl. Avregleringen för ett antal års sedan tog bort kravet på revisorer för mindre bolag, då det medförde en orimligt hög kostnad för ett litet bolag att ha en revisor.

 

5. Bankerna skall kunna ställa krav på fysiska arbetsplatskontroller av sådant som inte kan ses i de digitala systemen. Kontroller av skalskydd som till exempel att: kontrollera att ingen släpps in på arbetsplatsen utan giltigt kort, att alla som vistas på arbetsplatsen har giltigt kort och att inga dörrar eller grindar som skall vara stängda och låsta, står öppna, men även kontroller av arbetsmiljö, ska kunna genomföras.

 

– Under arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer har vi banker tagit in juridisk specialistkompetens inom till exempel konkurrensrätt, presenterat initiativet för konkurrensverket för att beskriva samhällsnyttan och anlitat experter inom GDPR, då modellen bygger på att bankerna får ta del av information från byggbranschens system, fortsätter Carl förklara. Vi har också tagit del av intressanta undersökningar såsom den som utfördes av Byggmarknadskommissionen och Ann-Marie Begner. I denna undersökning valdes slumpvis 90 underentreprenörer ut av 1000. Det visade sig att ca 80% av dessa hade någon form av fusk med till exempel kollektivavtal eller skatteregler. Det visar på problematikens magnitud.

Uppskattningsvis 60% av allt byggande i Sverige finansieras av banker och alla större banker finns representerade i bankinitiativet. Det finns tidigare erfarenhet av samarbete för att motverka brottslighet. För ett antal år sedan gick svenska banker samman och enades om att motverka barnprostitution via att kontrollera betalningsströmmar. Detta initiativ togs tillsammans med organisationen ECPAT.

– På ID06 är vi väldigt positiva till att kunna vara en del i Bankinitiativet, där ID06 bidrar med verktyg som hjälper bankerna med att kunna få kontroll över hur pengar banken lånar ut, används i olika byggprojekt, säger Thor Jonsson, Verksamhetsområdeschef ID06 Kort.

– Jag är övertygad om att Bankinitiativet kommer göra skillnad på riktigt när fler är med och bidrar till en sund byggbransch på lika villkor.

– ID06 bidrag är dels ID06-systemet i sig med ID06-kort och alla de kontroller som görs och att vi via ID06 Bolagsdeklaration, tagit fram en rapport utifrån synpunkter från Bankinitiativet.