2 nov 2023

ID06 ökar säkerheten och tryggheten inom städbranschen

Städbranschen är i ständig förändring, och med ökad efterfrågan på säkerhet och kvalitet blir behovet av moderna lösningar alltmer påtagligt. Städbranschen Sverige, som är en branschorganisation för städföretag, uppmanar beställare av städtjänster att kravställa ID06 vid upphandlingar.

För beställare och upphandlare av städtjänster innebär ID06 att man vet vem som har tillgång till sina lokaler. Detta kan vara viktigt för att förebygga brottslighet och ekonomiska oegentligheter. För anställda innebär ID06 att de får ett starkare skydd mot svartjobb och dåliga arbetsvillkor.

Upphandlarna har en viktig roll att spela i att höja kvalitets- och säkerhetsstandarderna inom städbranschen. Genom att ställa krav på att städföretagen ska använda sig av ID06 och rätt utbildning för jobben kan de bidra till att förbättra branschen som helhet.

– Trygghet och säkerhet är avgörande, särskilt i städbranschen. De har ofta kvälls- och nattarbete, och det är viktigt att veta vem som har tillträde till byggnaderna under dessa tider. ID06 möjliggör denna kontroll och säkerställer att obehöriga inte kommer in, säger Matthias Lindholm, ordförande för Städbranschen Sverige.

Med ID06 skulle säkerheten för det upphandlande företaget höjas avsevärt. Matthias beskriver en händelse där en statlig myndighet utförde nattstäd och där det upptäcktes att flera av de anställda inte hade arbetstillstånd eller kunde uppvisa legitimation. Om ID06 hade krävts för inloggning i byggnaden, skulle de obehöriga personerna inte ha haft tillträde, och detta skulle ha förhindrat potentiella problem och olagliga aktiviteter. Hade upphandlaren haft ett krav om ID06 hade en sån här händelse undvikits.

– Kunskapen om ID06 och kravställningen kan förbättras genom att upphandlare och företag tar ansvar för att sätta rätt krav. Det är viktigt att följa utvecklingen och använda rätt certifikat och utbildningar som är anpassade till branschen.
 

Vinst för alla

Städbranschen Sverige menar att det är viktigt att öka kännedomen om ID06 både bland beställare, städföretag och anställda. För att främja detta har organisationen lanserat flera insatser för att öka kunskapen om ID06 bland städföretag, anställda och även inköpare av städtjänster.

– Vi vill att fler ska veta om fördelarna med ID06. Det höjer säkerheten, tryggheten men det blir även enklare för alla inblandade. Det är en garant på kvalitet. Det finns en ökad efterfrågan på säkerhet och trygghet, men många beställare är osäkra på hur de ska kravställa detta. Det är viktigt att informera beställarna om vad de bör fråga efter och hur de kan få den säkerhet de behöver genom ID 06, säger Matthias Lindholm.

Städbranschen ser att om ID06 används helhetsmässigt inom städbranschen, skulle detta leda till ökad förtjänst för städföretagen och högre kvalitet i tjänsterna för köparna. Genom att ställa höga krav på säkerhet och kompetens, kommer branschen att utvecklas och företag kommer att kunna fokusera på att förbättra sina arbetsmetoder.